همزمان برگزاری مراسم روز فرهنگی خانلق

«سرو آزاد» در خانلق کاشته شد فرماندار: روستاهای نیشابور محور توسعه می شود گردشگری در روستاها چگونه توسعه می یابد؟! آزاده مهدیار/ در مراسم روز فرهنگی روستای خانلق، مجموعه برنامه های متنوع فرهنگی و هنر...

در خبرها نیامده بود

در خبرها نیامده بود که: طرح بازگشایی ادامه ی بلوار بعثت و سروستان در مسیر گنبد سبز و فرح بخش شرقی در حالی در شورا مطرح شده که شائبه های گوناگونی در خصوص ترجیح منافع فردی و خرید و مالکیت زمین توسط برخ...

دعوت از رئیس شورای پارلمان دانش آموزی جهت شرکت درجلسات شورای اداری...

  مظفری:از رئیس شورای پارلمان دانش آموزی به عنوان یک شورای اداری شهرستان دعوت به حضور درجلسات می شود. هم زمان با پنجمین روز از هفته بزرگداشت مقام معلم همایش پارلمان شوراهای دانش آموزی نیشابور با...