در خبرها نیامده بود

در خبرها نیامده بود که: طرح بازگشایی ادامه ی بلوار بعثت و سروستان در مسیر گنبد سبز و فرح بخش شرقی در حالی در شورا مطرح شده که شائبه های گوناگونی در خصوص ترجیح منافع فردی و خرید و مالکیت زمین توسط برخ...