محقق نیشابوری مدیرکل کانون پرورش فکری استان شد...

محقق نیشابوری مدیرکل کانون پرورش فکری استان شد جواد محقق نیشابوری با حکم مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشوربه عنوان مدیرکل جدید کانون استان خراسان رضوی منصوب شد. جواد محقق نیشابوری ۱۰ م...