یکشنبه, ۲۴ تیر , ۱۴۰۳ | Sunday, 14 July , 2024
آنچه که نبايد به کودکان گفت 20 فروردین 1394

آنچه که نبايد به کودکان گفت

آنچه که نبايد به کودکان گفت بخش دوم انتظارات نابجــا « نمره ات 17 شده پس 3 نمره ديگر چه شده است تو فقط بايد 20 بگيري.» پدر و مادراني که از فرزندان خود انتظارات بي جادارند آنها را مجبور مي کنند که بهترين بازيکن باشند يا در مدرسه نمره 20 بگيرند. پيامي که پشت […]