پنج شنبه, ۲۳ فروردین , ۱۴۰۳ | Thursday, 11 April , 2024
حکومت گران قاجار در نيشابور 29 تیر 1394

حکومت گران قاجار در نيشابور

حسينعلي ميرزا نيرالدوله سلطان حسين ميرزا يکي از نوادگان فتحعلي شاه قاجاربود .پدرش پرويز ميرزا (1305-1229ه.ق)پسر پنجاه وسوم فتحعلي شاه و لقب نيرالدوله داشت که پس از مرگش اين لقب (نيرالدوله) به پسرش حسين ميرزا رسيد. نيرالدوله که ازغلام بچه هاي اندرون ناصرالدين شاه محسوب مي شد مدتي درشغل غلام بچه باشي خدمت کرد وسپس […]