صورتجلسه ي انتخابات دومين دوره مجلس شوراي ملي در ايالت خراسان (1327ه.ق) نام قوام الاسلام از نيشابور جزء منتخبين ايالت خراسان قرار دارد
صورتجلسه ي انتخابات دومين دوره مجلس شوراي ملي در ايالت خراسان (1327ه.ق) نام قوام الاسلام از نيشابور جزء منتخبين ايالت خراسان قرار دارد

5 (2)