دیدبان
دیدبان

  جریان اصلاحات به دنبال سهم خواهی نیست، در پی حق خواهی است. پویش: توصیه سيد محمد خاتمي به اصلاح طلبان درباره انتخابات آتی: در زمینه انتخابات باید همدیگر را تحمل کنیم و بپذیریم که دیگرانی هم وجود دارند، آنها را نیز باید تحمل کرد و در عرصه آورد. خدای ناکرده این گونه نباشد که […]

 

جریان اصلاحات به دنبال سهم خواهی نیست، در پی حق خواهی است.

پویش: توصیه سيد محمد خاتمي به اصلاح طلبان درباره انتخابات آتی: در زمینه انتخابات باید همدیگر را تحمل کنیم و بپذیریم که دیگرانی هم وجود دارند، آنها را نیز باید تحمل کرد و در عرصه آورد. خدای ناکرده این گونه نباشد که به اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه ها دامن زده شود یا جریانات اصلاح طلب بخواهند سهم خواهی کنند. ما باید حق خواهی کنیم. یک مجلس مقتدر کارشناس توانا مورد نظر است که بتواند وظایف خود را که در قانون اساسی مطرح است به خوبی عمل کند، تابع جریانات بیرون از خود نباشد، نسبت به دولتی که با شعارها و رویکردها از مردم رأی گرفته است، خیرخواه و حامی و در عین حال ناظر باشد. ناظر می تواند سوال کند، نه تنها از دولت به این دلیل که دولت از همه مظلوم تر است، بلکه مجلس بر همه ارکان نظام می تواند نظارت کند. ما چنین مجلسی می خواهیم. باید متحد و در کنار هم باشیم و سعی کنیم یک حرف را بزنیم.

 

انتخابات باید مردم پسند باشد نه خان پسند!

پویش: آیت الله هاشمی رفسنجانی 32 سال قبل در خطبه های نمازجمعه، گفت: متحجرانی که دیروز ما را به خاطر مبارزه با شاه محکوم می‌ کردند، امروز برعکسش را می‌گویند. مثل اینکه مردم، سیاهی لشگر انقلاب بوده اند! حالا که مردم مبارزه کردند، خون دادند و پیروز شدند، اینها از این طرف راه افتاده و می گویند: حالا دیگر مردم حق دخالت در انتخابات را ندارند و هدایت انتخابات حق نایب امام زمان(عج) است. این کلام تاریخی امام که فرمودند “انتخابات باید مردم پسند باشد نه خان پسند” باید در تاریخ ما به عنوان یک سخن سرنوشت ساز، ثبت بشود، امام به حق، تکیه‌گاه این انقلاب را مردم تشخیص دادند و این توطئه را که عده ای گفته اند هدایت انتخابات حق نایب امام زمان(عج) است را برهم زدند چرا که اگر روزی ما به مردم القاء کردیم که در انتخابات فقط آلت دست هستند طولی نمی‌کشد که هیچ چیز برای انقلاب باقی نمی‌ماند!

 

ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺭﺱ ﺭﺍ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ

ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ: در ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺭﻭﺯ ﻣﺠﻠﺲ، ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺪﺭﺱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮﺩ. ﻣﺪﺭﺱ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻭﻇﯿﻔﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺍﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻣﺪﺭﺱ، ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺍ ﺍﺑﺰﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺍﻩ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﭘﻮﻝﺳﺎﺯ ﻭ ﮐﺎﺭﺳﺎﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺫﺍﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﻮﻩ ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺎﺩﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﺍﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﻭ ﻣﯽﺭﺳﻨﺪ، ﯾﮏ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺭﺱ ﺭﺍ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ. ﻭﯾﮋﮔﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ. ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ، ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﯽﻗﺎﻧﻮﻧﯽﻫﺎﯼ ﺭﺋﯿﺲ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﻭ ﺩﻫﻢ ﻣﯽﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ آن همه ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﭘﺪﯾﺪ ﺁﻣﺪﻥ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺩﺍﺩﻧﺪ. ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﻭ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺣﻖ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ، ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯼ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺑﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﺭﺍ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮﻩ ﺯﺷﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻭﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯽ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﭘﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ! ﺳﺎﺩﻩ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﻣﺪﺭﺱ، ﻭﯾﮋﮔﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ. ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ ﭼﻮﻥ ﻗﺼﺮ، ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﮔﺮﺍﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺷﺮﺍﻓﯽ ﺳﺮﻭﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺧﻮ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺭﺍ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻭ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﮔﯽ ﺍﻭ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

4441-420x344فقط مطهری راه «مدرس» را رفته است

بهار: حمیدرضا جلایی‌پور:  اینکه چهره‌هایی مثل مدرس در مجلس حاضر باشد خیلی مهم است. اینکه کسی در مجلس باشد یا ساختار مجلس به‌گونه‌ای باشد که از حقوق برابر شهروندان دفاع کند یک اتفاق خوب است، اما در مجلس کنونی چنین موضوعی خیلی کمرنگ است. آن‌چنان‌که می‌توان گفت، فقط مطهری راه مدرس را رفته است. فکر می‌کنم مجلس امروز به چیزی احتیاج دارد که امروز در آن ضعف پیدا کرده است. امروز مجلس نیازمند کارشناسانی است که در کارشان خبرگی نشان دهند. البته خبرگی نه به آن معنا که مدارک تحصیلی خود را به منصه ظهور بگذارند. بلکه در عرصه‌های مختلف با تصمیمات بهنگام و درست خبرگی خود را برای حفظ منافع ملی اثبات کنند. نمایندگان مجلس باید در سطحی باشند که مشکلات مردم را به ‌خوبی درک کنند.

 

جمع-آوري-امضا-براي-تغيير-نام-و-نام-خانوادگي-علي-مطهري-1مطهری: مجلس نماینده مردم باشد نه نظام

ایسنا: علی مطهری در بخشی از سخنان خود به دو آسیب در حوزه نمایندگی مجلس اشاره کرد و افزود: یکی این که معمولا نمایندگان مجلس خود را نماینده نظام جمهوری اسلامی می دانند نه نماینده ملت و در آنجا که تزاحمی میان حقوق ملت و حقوق نظام پیش می آید از حقوق ملت به بهانه حفظ نظام دفاع نمی کنند و این درست نیست؛ زیرا هر چند نظام ما یک نظام مردمی و اسلامی است ولی ممکن است گاهی ظلمی اتفاق بیفتد و باید از مظلوم دفاع کرد. آسیب دیگر، نوع نگاه و تصور مردم از موضوع نمایندگی است که خیال می کنند نماینده مجلس واسطه ای است میان مردم و دولت برای حل مشکلات شخصی آنها، در صورتی که وظیفه اصلی نماینده مجلس یکی قانونگذاری است و دیگر نظارت بر حسن اجرای قانون. این آسیب باعث شده است که بخش زیادی از وقت نماینده مجلس صرف رفع مشکلات شخصی موکلان او بشود .

 

 

 

من نوستالژی مجلس اول را دارم. الان برای ورود به مجلس پول خرج می‌کنند و تبلیغات دروغین دارند.

الف: احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس: نمایندگان مجلس اول، افراد برجسته اجتماع بودند. الان برای ورود به مجلس پول خرج می‌کنند و تبلیغات دروغین دارند. در مجلس اول اصلاً کسی به این فکر نبود که برای مقاصد مالی وارد مجلس شود. الان یک مشکل اصلی این است که برخی افراد به طمع جمع‌آوری مال به مجلس می‌آیند. در مجلس اول نمی‌دانید چه وضعی بود. خدا رحمت کند آقای عزت‌الله سحابی را، رئیس کمیسیون بودجه بود در مجلس اول من هم با حفظ موضع سخنگوی کمیسیون بودم ولی هر دو می‌خواستیم بودجه درست تنظیم شود. درک مصلحت ملی بسیار بالا بود. بنا بر رعایت مصالح مشترک بود خیلی بیشتر از الان. من نوستالژی مجلس اول را دارم. «تومنی یک تومن» با حالا فرق می‌کرد.

 

نمایندگان مجلس براساس سوگندی که در مجلس می‌خورند باید از احدی در کشور نترسند و با شجاعت دیدگاه‌های خودشان را مطرح کنند.

شرق: محمد کیانوش راد: مجلس به نمایندگان شجاع نیازمند است که بتوانند ‌آنجایی که باید سخن بگویند، سخن ایراد کنند و آنجایی که باید بایستند، ایستادگی کنند؛ وگرنه سخن‌گفتن درباره مسائل حاشیه‌ای کشور را هرکسی می‌تواند انجام دهد و کار چندان مشکلی نیست. مهم این است که وقتی انحرافی را در قوا می‌بینند، بتوانند با پایمردی و بدون ترس از ردصلاحیت‌ها سخن بگویند. نمایندگان مجلس براساس عهد و سوگندی که در مجلس می‌خورند باید از احدی در کشور نترسند و با شجاعت دیدگاه‌های خودشان را مطرح کنند. مهم‌ترین ویژگی برای نماینده شجاعت او در احقاق‌حق و سخن‌گفتن در آنجایی است که سخن‌گفتن همراه با هزینه‌های خواهد بود. مدرس چهره‌ای بود که به‌جرئت مقابل حکومت وقت ایستاد و حتی طرح استیضاح رضاخان را کلید زد، اما در همین دوره از مجلس رئیس‌مجلس هفتم به‌صراحت اعلام می‌کند که چون نمی‌خواستیم اصلاح‌طلبان قدرت بگیرند، مقابل بی‌قانونی‌های احمدی‌نژاد سکوت کردیم!

 

 

13920512131546196928904زمانی در این کشور به جای این که بر مسائل واقعی زندگی مردم تمرکز شود، بر فناوری هسته‌ای در آشپزخانه بحث می‌شد!

شرق: غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی: الان می‌بینید که محافظه‌کار‌ترین افراد، بنیادگراهای داخلی یا اصولگراها امروز دیگر شعارهای گذشته را نمی‌دهند. شعارهای آنها هم در جهت اعتدال است. ما نباید انحصارطلب باشیم و بگوییم هرکسی از اول اصلاح‌طلب بود، در دایره ماست. باید هرکسی که سیاست‌های خارجی و داخلی دولت را قبول دارد و معتدل است و از افراط دوری می‌کند را جزء یاران خودمان تلقی کنیم.

کلان اداره کشور باید برمبنای تعادل و سازندگی پیش برود. باید اقتصاد رشد کند. رشد هم بدون سرمایه‌گذاری به جایی نمی‌رسد. زمانی در این کشور به جای این که بر مسائل واقعی زندگی مردم تمرکز شود، بر فناوری هسته‌ای در آشپزخانه بحث می‌شد! درحالی که با آن شعارها و حرف‌ها این گرفتاری‌ها برای مردم ایجاد شد. کسی شک ندارد که اگر ما بحران ١١ میلیون حاشیه‌نشین داریم، به دولت اصلاحات مربوط نیست. چون در پایان هشت ساله خاتمی، بیشترین رشد اقتصادی و کمترین حاشیه‌نشینی را داشتیم. مردم هم به نظرم می‌فهمند و درک می‌کنند. مردم باید مجلسی را انتخاب کنند که این دولت را کمک کند. ببینید، در این دو سال گذشته برخی نمایندگان مجلس موجود و افراد افراطی چقدر وقت دولت را گرفتند و بحران درست کردند. چقدر سؤال و جواب و استیضاح و مخالفت ایجاد کردند.

 

به‌‌ همان اندازه که نگران نفوذ غرب در کشور هستیم، باید نگران نفوذ داعشیسم در کشور باشیم.

ایلنا: مجید فراهانی با اشاره به اتفاقات ورامین و حمله به حجت‌الاسلام موسوی‌لاری اظهار داشت: به‌‌ همان اندازه که نگران نفوذ غرب در کشور هستیم، باید نگران نفوذ داعشیسم در کشور باشیم و تلاش کنیم چهره‌های تندرو که تلاش دارند سیمای نظام را شبیه داعش تصویر کنند، به حاشیه رانده شوند. در تصاویر مشخص است یکی از نمایندگان فعلی مجلس در این برنامه بوده که این امر جای نگرانی دارد.

 

آیا نفوذ دشمن غیر از این بود که رئیس جمهوری را روی کار بیاورد که 800 میلیون دلار را به باد فنا بدهد!

اعتماد: محمدرضا خاتمی: اگر کسی بخواهد نفوذ کند چه می‌کند؟ آنها اگر بخواهند نفوذ کنند در بین مسئولان نفوذ می‌کنند. آیا نفوذ دشمن غیر از این بود که رئیس جمهوری را روی کار بیاورد که 800 میلیون دلار را به باد فنا بدهد و منابع کشور را غارت کند و همه دنیا را علیه ما متحد کند؟ ما نمی‌خواهیم از نفوذ استفاده جناحی کنیم. باید به صورت علمی مساله نفوذ را بررسی کنیم. هشت سال گذشته نشان داد که چگونه دشمن می‌تواند در کشور نفوذ کند. اکنون وقت آن است که به صورت علمی و دقیق به مسأله نفوذ بپردازیم نه آنکه از آن در دوره انتخابات استفاده جناحی کنیم. در کشوری که شفافیت وجود نداشته باشد، نفوذ به وجود می‌آید. ما اگر می‌خواهیم راه نفوذ را ببندیم باید شفافیت داشته و مردم را غریبه ندانیم.

 

حساسیت به فساد، فقط برای سیب زمینی؟!

اعتماد در سرمقاله خود با اشاره به حق مجلس برای تحقیق و تفحص از امور کشور نوشت: برخی رفتارها نیز بازکننده راه‌های انحرافی در انجام این وظیفه هستند. برای نمونه مخالفت با امحای مقداری سیب‌زمینی فاسد که باید هم امحا شود تا به خورد مردم بیگناه داده نشود موجب اعتراض یک نماینده می شود؛ نماینده‌ای که به‌طور طبیعی حاضر نیست یک کیلو از این سیب‌زمینی را حتی مجانی بخورد، ولی نسبت به امحای آن اعتراض می کند. همین نماینده در مقابل در برابر به تاخیر افتادن انتشار گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید نه تنها سکوت می کند، بلکه از عدم انتشار آن حمایت هم می کند! گزارشی که با دو سال کار مستمر و با ده‌ها هزار ساعت کار کارشناسی تهیه شده، غیرمستند و مبتنی بر ادعای برخی افراد دانسته شده و مانع از انتشارش شدند، ولی برای سیب‌زمینی های فاسد به گونه دیگری رفتار می کنند.

 

 

بالاترین خدمت و عبادت، حرکت در جهت حل مشکل بیکاری و فقر است.

پویش: سیدحسن خمینی: جامعه امروز ایران به دلیل سوء مدیریت ها و نادانی دوستان با تبعیض و فقر مواجه است. نباید همه مشکلات اقتصادی را به گردن دولت انداخت؛ چرا که برخی معضلات ممکن است به عواملی چون عطش سود بیشتر و تمایل به رسیدن پول بیشتر از طریق دلالی، تن ندادن به کار و… باز گردد. امروز بیکاری و فقر مهمترین مشکل مردم است و بالاترین خدمت و عبادت، حرکت در جهت حل این مشکلات است.

 

خداوند حتی به پیغمبرش می گوید: با این مردم مشورت کن، به اینها شخصیت بده تا بدانند که مسئولیت دارند.

سخن بزرگان: آیت الله طالقانی: اگر مردم در سرنوشت و در مسیر زندگیشان و دخالت در کارهایشان ممنوع شدند، معنی اش این است که یک عده ای مثل قیم بالای سر اینها باشند؛ مثل قیم برای صغار؛ اما نه قیم دلسوز؛ قیمی که هم مال صغیر را ببرد و هم عرض و استعدادهایش را از بین ببرد. خداوند حتی به پیغمبرش، با آن عظمت می گوید: با این مردم مشورت کن. به این ها شخصیت بده، بدانند که مسئولیت دارند، متکی به شخص رهبر نباشند. ما از جهت وحی، همگی معترف ایم که رأیش صائب بود و دارای صائب ترین رأی ها بود. مع ذالک به خود پیغمبر خطاب می کند: و شاورهم فی الامر…

 

 

 

 هزینه‌داده‌های انقلاب گرایش اصلاح‌طلبی دارند

بهار: صحبت‌های اخیر کاظم صدیقی امام‌جمعه موقت تهران مبنی بر اینکه «اصلاحات هیچ ریشه‌ای در خون شهدا، ولایت و امامت ندارد» ما را بر آن داشت تا گفت‌وگوی کوتاهی با احمد حکیمی‌پور، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و دبیرکل حزب اراده ملت ایران، داشتیم. حکیمی‌پور که خودش سابقه حضور در جبهه‌های جنگ و ایثارگری دارد، معتقد است بخش عمده‌ای از کسانی که در انقلاب هزینه‌ دادند، گرایش اصلاح‌طلبی دارند.  او البته با اشاره به صحبت‌های برخی از اصول‌گرایان و مصادره‌کردن خون شهدا تاکید می‌کند: مسائل ارزشی انقلاب و کشور را نباید وارد مسائل سیاسی و جناحی کنیم چون باعث صدمه‌زدن به ارزش‌ها می‌شود.

 

مشکل کشور ما این است که یک جناح خود را معادل نظام می‌داند و طرف مقابل را ضد نظام

تابناک: علی شکوری‌راد دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران: انتخابات عرصه‌ رقابت است و جناح‌های سیاسی باید حقوق همدیگر را به رسمیت بشناسند.  هر جناحی همانطور که برای خود حق مشارکت سیاسی قائل است، باید برای جناح‌ رقیب نیز حق مشارکت قائل شود اما مشکل کشور ما که یک مشکل فرهنگی است، این است که یک جناح خود را معادل نظام می‌داند و طرف مقابل را ضد نظام وانمود کرده و همه تلاش خود را می‌کند تا حقوق اولیه طرف مقابل از جمله برگزاری میتینگ‌ و سخنرانی‌ را سلب کند.

 

 

مسلمانان، مسلمانان، مسلمانی ز سر گیرید…

پویش: همین یک روایت را اگر مسئولان ما عمل کنند، بس است: بند كفش پيامبر خدا در طواف پاره مى‌شود. شخصى به احترام ايشان بند كفش خود را باز مى‌كند و به ايشان مى‌دهد. پیامبر نمى‌پذيرد و مى‌گوید: «هذِهِ أثَرَةٌ، وَ لا أقبَلُ أثَرَةً». یعنی: اين نوعى امتياز است و من امتياز را نمى‌پذيرم.

 

 

35 سال است تکلیفمان با ساده زیستی معلوم نیست!

بهار: محمدرضا بزمشاهی، فعال سیاسی: مسئولان دولت افغانستان فهرست دارائی خود را اعلام کرده اند از جمله رئیس‌جمهوری آن کشور اعلام کرده که 12 میلیون دلار دارائی دارد که شامل املاک و مستغلات در افغانستان و آمریکا و 30 دستگاه خودرو می باشد! جای تاسف است که در کشوری مانند افغانستان این میزان از شفافیت وجود دارد ولی در کشور ایران به دلیل شعاری که در ابتدای انقلاب می دادیم و در قافیه اش ماندیم که مسئولان ما باید در ساده زیستی و فقر و بدبختی مسابقه بدهند، هنوز هم دارائی مسئولان کشور شفاف نیست.

 

 

تندروها ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﺭﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﺍﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.

اعتماد: ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﺍﻣﺎﻧﯽ عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﻭﺯﯾﺮ ﺯﻧﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻨﺪ، ﺻﺪﺍﯼ ﻭﺍﺍﺳﻼﻣﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻌﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺍﺵ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﺴﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮﺩ ﻭﺍﺟﺎﺯﻩﺍﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ! ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺍﺻﻠﯿﺘﺶ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ! ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﺍﯾﻦ ﺗﻨﺪﺭﻭﯼ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻓﻀﺎﯼ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺍﻣﻨﯽ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﻥﻫﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﺠﻤﻊﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﻨﺪ؛ ﭼﺮﺍﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﺭﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﺍﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺗﻨﺪﺭﻭ ﺯﯾﺎﺩﻩ ﻃﻠﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.

 

 

اگر شنوای انتقاد و پاسخگوی مردم نباشید، زیر سلطه شیطان می‌روید

جماران: دکتر فاطمه طباطبایی عروس امام خمینی(ره) می گوید: یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر به مردم تعلق می گیرد که دولتمردان و صاحبان مناصب را نقد کنند و علائم وارونه شده را تذکر دهند. ولی متاسفانه مسئولان این وظیفه و رسالت مردم را نادیده می‌گیرند و گاه منتقدان را دشمن می پندارند در حالی که خود می دانند که برخی انتقادها از سر دلسوزی است و هر منتقدی دشمن نیست. وقتی مسئولی هشدار و نقد مردم را نشنود و خود را پاسخگوی مردم نبیند، رفته رفته شیطان بر او مسلط می شود و به میزان تسلط شیطان، از انسان ها، فاصله می گیرد؛ تا آن جا که دشمن آن ها می‌شود و به اندازه قدرتش، با آنها دشمنی می کند و از هیچ امری باکی ندارد. این خصلت شیطان است که باطل را برای او حق جلوه می دهد.

 

نمیگذاریم آب خوش خوش از گلوی دولت پایین رود!

ایرنا: محمدرضا خباز، استاندار سمنان گفت: برخی در مجلس به خود من گفته‌اند که ما نمی‌گذاریم آب خوش از گلوی دولت پایین برود بنابراین این افراد دغدغه و دلواپسی نفوذ ندارند بلکه خود را به دغدغه و دلواپسی می‌زنند.

 

استبداد دینی، استبداد سیاسی و فساد مالی سه ضلع یک مثلث‌اند/ استبداد دینی راحت‌تر جنایت می‌کند.

جماران: محمد سروش محلاتی، استاد حوزه و دانشگاه گفت: باید میان استبداد دینی و غیردینی تفاوت قائل بود.‌ آنجایی‌که پای دین در میان نیست اگر استبدادی اتفاق می‌افتد از ابزارهایی همچون کودتای نظامی، اسلحه و فشنگ استفاده می‌شود و ما با سخت افزارها مواجهیم، اما در استبداد دینی با صرف نظر از اینکه این روش‌ها هست یا نیست، نکته دیگری نیز وجود دارد و آن این است که همه جنایت‌ها می‌تواند به همراه توجیهی از دین اتفاق افتند. توجیهی که قبح آن جنایت را از بین می‌رود و باعث می‌شود جنایت راحت‌تر اتفاق بیفتد و مردم دیندار این استبداد را با این دلیل که خدا خواسته است، بپذیرند.

 

هیچگاه یک بسیجی واقعی چشمش را بر روی حقایق و حق آنها که بهشان ستم می شود نمی بندد.

پویش: فرید صلواتی: این ایام را هفته بسیج نامیده اند و فرزندانم را در مدرسه تفنگ نشان دادند و چفیه بستند و اینگونه خواستند که هفته بسیج را آنها پاس بدارند. بیاییم در هفته بسیج به فرزندانمان عطوفت و مهربانی بیاموزیم. بیاییم به آنها آموزش دهیم که دوست داشتن بهتر از کینه ورزی و نفرت است. بیایم به آنها یاد دهیم که همه انسان ها حق فکر و ابراز عقیده دارند و این تفکر یک بسیجی واقعیست. به آنها بگوییم که هیچگاه یک بسیجی واقعی چشمش را بر روی حقایق و حق آنها که بهشان ستم می شود نمی بندد. به آنها گوشزد کنیم که یک بسیجی واقعی اسباب دست یک حزب خاص و افرادی خاص نیست و متعلق به همه مردم است. بسیجی واقعی یعنی آن معلم روستایی که وقتی فهمید یکی از شاگردانش سرطان دارد و موهایش ریخته، او هم موهایش را تراشید تا شاگردش احساس مرگ نکند. دوران جنگ بسیجی های ما خود را فدا کردند و جانشان را برای باز کردن میدان مین فدا کردند تا همرزمانشان ادامه دهند. نشانه بسیج چفیه نیست بلکه یک وجدان پاک و بیدار و بدون اغراق است. یک بسیجی واقعی باید از اسید پاشیدن به صورت دختران کشورش، بدنش به لرزه درآید. درود بر شرف و غیرتشان.

 

چرا سعید مرتضوی اجازه خروج دارد اما بهزاد نبوی ممنوع الخروج است؟

بهارنیوز: عبدالله رمضان زاده، سخگوی دولت اصلاحات با اشاره به خروج سعید مرتضوی از کشور برای سفر به کربلا، گفت: من بدون حکم قانونی و نمی دانم به دستور کدام دادگاه ممنوع الخروج از کشورم! مرتضوی با آن همه اتهام از کشور خارج شد. بهزاد نبوی علیرغم طی ۵ سال زندان هنوز اجازه خروج از کشور برای دیدن فرزندانش را ندارد. یعنی پدری ۷۰ ساله ۷ سال است فرزندانش را ندیده!

 

 

شوراي نگهبان چشم است و دست نيست!

بهارنیوز: حجت الاسلام رسول منتجب نيا: شوراي نگهبان وظيفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، اين موضوع يكي از بحث هاي چالشي بعد از رحلت حضرت امام بين اصلاح طلبان و شوراي نگهبان است. در قانون چيزي به نام نظارت استصوابي نيامده است و در مجلس چهارم شاهد بوديم كه با اين موضوع رد صلاحيت فله اي انجام شد. هم اكنون نيز افرادي را با اتهاماتي رد مي كنند كه اين خلاف قانون است. وقتي رئيس جمهور مي گويد شوراي نگهبان چشم است و دست نيست در مقابل همين نوع تصميم گيري هاي شوراي نگهبان است

 

 

آیا به پوتین اعتماد می توان کرد؟

اعتماد: روابط میان کشورها از نوع روابط میان اعضای خانواده نیست که براساس محبت و اعتماد و صمیمت باشد. این روابط براساس قدرت و حفظ منافع ملی است. می‌توان گفت که در وضعیت کنونی جهان، شرایط برای ایجاد یک رابطه دوسویه و مثبت با روسیه برای ایران فراهم است. ولی این رابطه نباید به‌گونه‌ای باشد که بخواهیم با اتکای به روس‌ها در مقابل غربی‌ها بایستیم. اگر رابطه ما با غرب از وضعیت پرتنش گذشته خارج نشود، ممکن نیست که بتوانیم از روابط با روسیه نیز بهره‌مند شویم. اتفاقا یکی از دلایلی که هم‌اکنون روس‌ها می‌خواهند با ایران روابط بهتری را تنظیم کنند همین بهبودی یافتن نسبی روابط ایران با غرب از تنش‌های قبلی است. روس‌ها مثل هر کشور دیگری تعلق‌خاطری بنیادی به ایران ندارند. همچنان که ما هم به آنان نداریم، هر دو در پی منافع ملی خود هستند.

 

دولت روحانی شکست بخورد، جایگزینش یک دولت پوپولیست خواهد بود

ایلنا: سیدمهدی برکچیان دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه کمبریج می گوید «دولت آقای روحانی محکوم به پیروزی است»‌ و در صورت شکست این دولت در اقتصاد، جایگزین آن نه یک دولت کارآمدتر که یک دولت پوپولیست خواهد بود. امری که در صورت تحقق، می‌تواند اقتصاد ایران را تا حداقل چندین دهه از مسیر رفاه و پیشرفت دور کند. به گفته او، حتی در صورت رشد هشت‌درصدی تا سال 1397 هم سطح درآمد سرانه در این سال کمتر از سال 1390 خواهد بود و جامعه ایران، با یک دوره «رفاه سوخته» مواجه بوده است.

 

مقايسه وضعيت تورم از خرداد ٩٢ تا آبان ٩٤

دنیای اقتصاد: تورم نقطه به نقطه در خرداد ٩٢ معادل ٤٥ درصد بود كه در ماه گذشته به مرز تك رقمي يعني ١٠ درصد رسيد. تورم خوراكي ها و آشاميدني ها از ٥٦ درصد به ٦ درصد كاهش يافته و تورم اثاث و لوازم خانگي از حدود ٨٢ درصد به ٥ درصد رسيده است. تورم پوشاك و كفش هم از ٦٥ درصد به ١٠ درصد تنزل كرده است. تورم در گروه كالاها تك رقمي شده و به شش و نيم درصد رسيده است در حاليكه در خرداد ٩٢ معادل ٥٩ درصد بود.

 

 

عذر خواهی معلم بازنشسته از شاگردانش

تابناک: یکی از معلمین بازنشسته استان آذربایجان شرقی در متنی که در یکی از روزنامه ها منتشر کرده از دانش آموزان خود بابت آموختن این موضوع که علم بهتر از ثروت است، عذر خواهی کرد. متن به شرح زیر است: به این وسیله از تمامی دانش آموزان عزیزی که از سال 52 تا 82 به عنوان معلم انشا در خدمتشان بودم و در این کلاس ها دانش آموزان را به نحوی راهنمایی می کردم که همیشه نتیجه بگیرند علم بهتر از ثروت است، با اوضاعی که در زندگی فرهنگیان بازنشسته می بینم، حرفم را پس می گیرم، چون به این نتیجه رسیده ام که علم بهتر از ثروت نیست! امیدوارم برای آنچه که قبلا گفته بودم ، شاگردان مرا ببخشند! حمدالله نورالهی؛ معلم بازنشسته

 

زنان نباید ساز بزنند!

ایسنا: هفته گذشته درخلال یک برنامه بین‌المللی که مربوط به رقابت‌های کشتی باشگاه‌های جهان در ورزشگاه آزادی بود، اجرای برنامه ارکسترسمفونیک تهران ازسوی گروهی نامشخص لغو شد و آن هم تنها به یک دلیل؛ وجود نوازندگان زن در بدنه نوازندگان ارکستر سمفونیک. رهبر این گروه گفت: من ازاین اتفاق ناراحت شدم وگفتم امکان ندارد این اهانت را بپذیرم یا همه باهم اجرامی‌کنیم یا سالن را ترک می‌کنیم. بعد عده‌ای رفتند که رایزنی کنند تا این مشکل حل شود. درنهایت هم گفتند، اصلا نمی‌شود خانم‌ها ساز بزنند. من هم پاسخ دادم، اصلا اجرا نمی‌کنیم.

 

با آزادی بیان آسیب های شبکه مجازی را حداقل کنید

اعتماد: مهدی محسنیان‌راد استاد دانشگاه رشته ارتباطات: آزادی بیان و آزادی مطبوعات در كشورها نقش موثری در استفاده مردم آن‌ كشور از شبكه‌های اجتماعی دارد. كشورهایی كه دست ‌بازتری در ابراز نظر و عقیده‌ دارند، استفاده كارآمد‌تری از فضای مجازی می‌كنند و آسیب‌های اخلاقی شبكه‌های مجازی آنها به مراتب كمتر از كشورهایی است كه با محدودیت مواجه ‌هستند.

 

رابطه گفتمان تحقیر و آسیب های اجتماعی جامعه

عصرایران: مدیرکل امور آسیب های اجتماعی وزارت کار و رفاه گفت: دولت برای کنترل گفتمان خشونت در جامعه اهتمام ویژه ای دارد. اگر می خواهیم، آسیب های اجتماعی را در کشور کنترل کنیم، نمی توانیم گفتمان تحقیر آمیزی با یکدیگر داشته باشیم. یکی از علل افزایش خشونت در کشور گفتمان و احساس تحقیر موجود در جامعه است.

 

زاکربرگ و همسرش ۹۹ درصد سهام‌شان را می بخشند!

عصرایران: مارک زاکربرگ بنیانگذار فیسبوک و همسرش همزمان با اعلام خبر تولد فرزندشان می گویند که ۹۹ درصد سهام خود در این شرکت را اهدای برنامه های نیکوکاری خواهند کرد. آقای زاکربرگ، ۳۱ ساله، گفت که آنها بخش اعظم ثروت خود را به برنامه “ابتکار عمل چان زاکربرگ” اعطا می کنند چون می خواهند دخترشان در جهانی بهتر بزرگ شود. وی به دخترش نوشت:‌ “بسیاری از بزرگترین فرصت ها برای نسل تو با دسترسی همگانی به اینترنت ممکن خواهد شد.” زاکربرگ گفت که میزان اعطایی با حساب ارزش امروزی سهام معادل ۴۵ میلیارد دلار می شود.

 

سوت پایان بازی در دقیقه 63 به علت بی‌حوصلگی رئیس جمهور!

تابناک: در دیدار فوتبال سوپرجام کشور موریتانی، رئیس جمهور این کشور که برای تماشای این بازی به ورزشگاه محل برگزاری دیدار دو تیم رفته بود، در دقیقه 63 حوصله‌اش سر رفت و در حالی که این دیدار با نتیجه تساوی یک بر یک دنبال می‌‎شد، دستور توقف بازی و زدن ضربات پنالتی برای مشخص شدن تکلیف برنده بازی را داد!

 

 

 

طنز

بچگی ما خیلی سخت می‌گرفتند واقعا

شرق: پوریا عالمی: سیدحسین دهدشتی نماینده مجلس با اشاره به خروج سعید مرتضوی از کشور، گفت: تا آنجایی که من اطلاع دارم مرتضوی به‌علت اتهامات اقتصادی ممنوع خروج بوده و طبیعتا نمی‌توانست از کشور خارج شود، حال معلوم نیست که وی چگونه و بر اساس چه ضابطه‌ای از کشور خارج شده است.

ما بچه بودیم می‌رفتیم از ویدئوکلوپ سر کوچه فیلم اجاره کنیم باید شناسنامه می‌گذاشتیم گرو و طرف هم تا فیلم را پس نمی‌دادیم نمی‌گذاشت از محله خارج شویم و برویم مدرسه. بچگی ما خیلی سخت می‌گرفتند واقعا.

 

 

اگر کشورها بروند جلوی کشور خودشان بازی کنند خاورمیانه آرام و امن خواهد شد.

اعتماد: شهرام شهیدی با نقل جمله ای از نوری مالکی، معاون رئیس‌جمهوری عراق درباره رفتار ترکیه نوشته: “این‌جور که ما فهمیدیم الان در خاورمیانه همه جلوی خانه همسایه بازی می‌کنند. عربستان در یمن. اسراییل در سوریه و مصر. ترکیه در عراق و سوریه. روسیه در ترکیه. آمریکا در لبنان. فرانسه در سوریه. چین در اردن. ترکیه در مصر. مصر در فلسطین.” ما بچه که بودیم سر ظهر همسایه‌مان پنجره را باز می‌کرد و از ما که فوتبال بازی می‌کردیم، می‌خواست هرکس برود جلوی خانه خودش بازی کند. وقتی حرفش را گوش می‌دادیم کوچه ساکت و آرام می‌شد. الان هم فکر کنم اگر کشورها بروند جلوی کشور خودشان بازی کنند خاورمیانه آرام و امن خواهد شد.

 

حالات کاندیداتوری

شرق: پوریا عالمی: – بعضی ها چهار سال تمام دارند با لباس گرمکن بالا و پایین می‌پرند. ازشان هم بپرسی داری چی‌کار می‌کنی؟ می‌گویند داریم گرم می‌کنیم. بپرسیم چی را؟ می‌گویند خودم را. بپرسیم چرا؟ می‌گویند برای انتخابات. حالا این استادان توی این چهارسال جز پریدن کاری نکردند‌ها، اما انتخابات ‌به ‌انتخابات حالت مردمی می‌گیرند و می‌آیند وسط.

– بعضیها هم شبیه اینها هستند که توی عروسی کنار نشستند و نمی‌آیند وسط. یک‌طوری هم نشستند که توی چشم باشند که ملت بگویند بیا وسط. خلاصه بزرگان خانواده می‌روند و می‌گویند بیا وسط، بی شما که نمیشه. طرف هی می‌گوید نه اما طوری می‌گوید نه که، یعنی اگر یک‌بار دیگر تلاش کنید می‌آیم. خلاصه طرف نمی‌آید وسط که نمی‌آید وسط، وقتی آمد حاضر نیست با کسی ائتلاف کند و دیگر تا آخر عروسی نمی‌نشیند.