مسئول جديد تربيت بدني آموزشگاه هاي نيشابور درگفتگو با خيام نامه
مسئول جديد تربيت بدني آموزشگاه هاي نيشابور درگفتگو با خيام نامه

مسئول جديد تربيت بدني آموزشگاه هاي نيشابور درگفتگو با خبرنگار خيام نامه بيان كرد: المپيادهاي ورزشي مدارس، تجهيز کانون هاي ورزشي وتمرکز بر مقطع ابتدايي اولويت هاي ماست شايد بتوان تربيت بدني آموزشگاه را محل تيکافي براي آينده ورزش کشوري دانست. بسياري از کساني که در ميادين ورزشي افتخارآفريني کرده اند تربيت بدني آموزشگاه را […]

مسئول جديد تربيت بدني آموزشگاه هاي نيشابور درگفتگو با خبرنگار خيام نامه بيان كرد:

المپيادهاي ورزشي مدارس، تجهيز کانون هاي ورزشي وتمرکز بر مقطع ابتدايي اولويت هاي ماست

شايد بتوان تربيت بدني آموزشگاه را محل تيکافي براي آينده ورزش کشوري دانست. بسياري از کساني که در ميادين ورزشي افتخارآفريني کرده اند تربيت بدني آموزشگاه را محل پرواز خود مي دانند.

مجيد شورورزي مسئول جديدتربيت بدني آموزشگاهها ي شهرستان نيشابورکه تازه اين سمت را به دست گرفته، در خصوص برخي از مسائل حوزه تربيت بدني آموزشگاه ها در گفت و گو با خبرنگار ما مطالبي عنوان نموده که آن را براي اطلاع خوانندگان محترم منتشر مي نماييم.

 

شورورزي مسئول تازه منصوب شده تربيت بدني آموزشگاه ها در خصوص اولويت هاي کاري حوزه كارشناسي تربيت بدني آموزشگاه هامي گويد: اين کارشناسي از مهم ترين کارشناسي هاي آموزش و پرورش است که در تمام زمينه هااز تربيت بدني گرفته تاکارهاي عمراني درآن انجام مي گيرد..قصد ما در کارشناسي تربيت بدني آموزشگاههااين است که به تقويت المپيادهاي ورزشي درون مدارس اهميت بيشتري بدهيم وکانون هاي ورزشي راکه بار مثبت وثابت فراوان دارند،تجهيز نماييم و واز دانش آموزان مستعد حمايت کنيم وتمرکز بيشتري نيز در مقطع ابتدايي داشته باشيم.

– شورورزي با اشاره به جايگاه درس تربيت بدني و اين که چه بايد کرد تا به اين درس به چشم يک درس فرعي وحاشيه اي به آن نگاه نشود، اظهار داشت: حرمت امام زاده را متولي آن نگه مي دارد. در برخي جاها هم ممکن است اين طور باشد وبعضي مديران مدارس به آموزش بهاي زياد تري دهند و همکاران ما را در مخمصه قرار دهند. اما اگر ما کوشش بيشتري بکنيم حتماجايگاه واقعي خودمان را مي يابيم.

– وي با اشاره به تعطيلي يک و نيم ماهه استخرشهداي دانش آموز در باره علت اين موضوع به خيام نامه مي گويد: اولين مشکلي که استخر داشت، نداشتن پروانه بهره برداري بود و مي بايست حتما به خاطر برخي موارد پروانه را در اختيار مي داشتيم. دراين مورد مي بايست گروهي تلاش کنند تا بتوانند اين پروانه را در چند ماه بگيرند که در اين مسير به مشکلات فراواني هم برخورديم. بحث بعدي نيروهايي بودند که در آن جا مشغول بودند و بايد تعديل مي شدند . چراكه چارت استخر 4 نفر است ، دوتا خدمتگذار يک مسئول فني و يک نگهبان. ولي درآنجاحدود 12نفر مشغول به کارندکه مي بايست تعديل نيرو صورت گرفته شود يا مجوز اخذ شود.

وي با بيان اين که من اهل انتقاد سالم هستم و اهل شعار و پارتي بازي و دوست بازي نيستم وهميشه قانون مداري و توانايي سرلوحه کارم است ادامه داد: هر کس بتواند کاري کند که تربيت بدني به حداعلاي خود نزديک شود، ما دست او را به گرمي مي فشاريم. اينجا جز دردسر چيزي ندارد اين کارشناسي بزرگ است و همه بايد با هم کمک کنيم تا کار پيش برود.براي من حزب و گروه سياسي و ديگر مسائل مهم نيست مهم کار کردن خوب است .هرکس توان کاري بالا داشته باشد ارجح است.

وي با دفاع از معلمان تربيت بدني مدارس اظهار نمود: همکاران من بسيار قوي و توانمندند و تفاوت زيادي با ديگر معلمان دارند. هرچند ديگران معلم ورزش را فقط با انداختن توپ توي ميدان مي شناسند، ولي بايد گفت زماني كه معلمين ديگر رشته ها در کلاس زير کولر به راحتي کارمي كنند، همکار ورزشي ما در داخل ميدان پرگرد و خاک و همراه با گرما و سرما فعاليت مي كنند و بي هيچ چشم داشتي تيم مي آوردند و تيم مي برند ولي با اين همه بار مسئوليت کسي قدر آنها را نمي داند. وقت مسابقات هم يک مربي خانم يا آقايک هفته دور از خانواده و بدون هيچ چشم داشتي کار مي کند و با همه مشکلاتي که دارند کارخود را به نحو احسن انجام مي دهند.

سید مسعود موسوی تبار ـ بخش ورزشی