گسترش فضاهاي تشخيصي و درماني نيشابور
گسترش فضاهاي تشخيصي و درماني نيشابور

در راستاي اجراي طرح تحول نظام سلامت بارويکرد افزايش فضاهاي تشخيصي ودرماني نيشابور، کلنگ دوکلينيک تخصصي با حضور استاندار خراسان رضوي به زمين خورد. معاون توسعه مديريت و منابع دانشکده علوم پزشکي نيشابور گفت: در راستاي اجراي طرح تحول نظام سلامت و با رويکرد افزايش فضاهاي تشخيصي و درماني و همچنين تمرکززدايي از حضور پزشکان […]

n00201681-bدر راستاي اجراي طرح تحول نظام سلامت بارويکرد افزايش فضاهاي تشخيصي ودرماني نيشابور، کلنگ دوکلينيک تخصصي با حضور استاندار خراسان رضوي به زمين خورد.

معاون توسعه مديريت و منابع دانشکده علوم پزشکي نيشابور گفت: در راستاي اجراي طرح تحول نظام سلامت و با رويکرد افزايش فضاهاي تشخيصي و درماني و همچنين تمرکززدايي از حضور پزشکان متخصص در مرکز شهر و افزايش دسترسي مردم مناطق کمتر برخوردار شهرستان، قرارداد احداث دو کلينيک تخصصي از طريق مزايده، با شرکت­هاي مجري طرح منعقد گرديده است.

اسدالله حسن زاده در گفتگو با خبرنگاران افزود: هر يک از اين کلينک ها با زيربناي 1700 متر مربع در سه طبقه شامل راديولوژي، ماموگرافي، تراکم استخوان، سونوگرافي، داروخانه، آزمايشگاه، مطب متخصصين رشته هاي مختلف، آندوسکوپي، دندانپزشکي، تست ورزش، اکوکارديوگرافي، الکتروکارديوگرافي،جراحي و سرپايي ، اداري و … و با مبلغ قرار داد منعقده پنجاه و پنج ميليارد ريال از محل اعتبارات طرح تحول نظام سلامت احداث مي گردد.

وي با بيان اين که بر اساس قرار داد منعقده پيش بيني مي شود اين پروژه ها طي مدت يک سال آماده بهره برداري گردد، اظهارداشت: مراسم کلنگ زني و آغاز عمليات احداث درمانگاه هاي مذکور يکي در زميني که به همت شوراي محترم شهر نيشابور و شهرداري براي احداث در انتهاي خيابان ارگ جنوبي (پشت اداره بهزيستي) اختصاص يافته است و ديگري در محل بيمارستان حکيم به صورت همزمان و با حضور استاندار محترم خراسان رضوي و مقامات سياسي و اجرايي شهرستان در تاريخ 14 مهر1394 برگزار گرديد.