کارگران اتوبوسراني در ايستگاه اعتراض
کارگران اتوبوسراني در ايستگاه اعتراض

ايلنا: منابع کارگري ايلنا در شرکت اتوبوسراني نيشابور مدعي شدند: حق بيمه بيش از 140 کارگر راننده اين شرکت از دو ماه پيش تاکنون به صورت کامل پرداخت نشده است. کارگران اتوبوس راني نيشابور که معتقدند کسر حق بيمه از مزاياي بن و اضافه کاري به سود دوران مستمري بگيري آنهاست؛ افزود: از حدود 3 […]

8ايلنا: منابع کارگري ايلنا در شرکت اتوبوسراني نيشابور مدعي شدند: حق بيمه بيش از 140 کارگر راننده اين شرکت از دو ماه پيش تاکنون به صورت کامل پرداخت نشده است.

کارگران اتوبوس راني نيشابور که معتقدند کسر حق بيمه از مزاياي بن و اضافه کاري به سود دوران مستمري بگيري آنهاست؛ افزود: از حدود 3 ماه پيش شهردار جديد نيشابور بدون توجه به تاکيدات قانوني حق بيمه ‌آنها را بدون درنظر گرفتن مزاياي اضافه ‌کاري محاسبه و به حساب سازمان تامين اجتماعي پرداخت کرده است.

به گفته آنان هم اکنون در ديگر مجموعه‌هاي موتوري، فضاي سبز، خدمات، آتش نشاني شهرداري نيشابور نزديک به هزار کارگر مشغول کارند که حق بيمه آنها نيز برمبناي اضافه کاري پرداخت نمي‌شود.

ايلنا با يادآوري تکليفي که در بند 5 ماده 2 قانون تامين اجتماعي تعيين شده است، ادامه مي‌دهد: براساس اين ماده قانوني حق بن کارگري و اضافه کاري بخشي از مزاياي نقدي و غير نقدي است که بصورت مستمر به آنها پرداخت مي‌شود و کارفرما موظف است بابت آن به سازمان تامين اجتماعي حق بيمه بپردازد.

به گفته اين کارگران تعداد زيادي از همکاران آنها نسبت به وضعيت پيش آمده معترض هستند اما نگرانند که مبادا  پس از  پيگيري قانوني موقعيت شغلي آنها متزلزل شود.

اين کارگران مدعي شده اند: بصورت مشخص به تازگي يکي از کارگران شاغل در بخش اداري شهرداري نيشابور به دليل پي گيري‌ هايي که در اين مورد انجام داده است از واحد خود به واحد نگهباني انتقال داده شده است.

به ادعاي آنان اگر اين روند در شهرداري ادامه پيدا کند و حق بيمه آنها همچنان براساس دستمزد پايه کسر شود تمامي 140 راننده اتوبوسراني نيشابور بايد در زمان بازنشستگي معادل حداقل مستمري را دريافت کنند.