«تعيين هويت» با تست DNA در نيشابور امکان پذير شد
«تعيين هويت» با تست DNA در نيشابور امکان پذير شد

تست تعيين هويت و نَسَب (Paternity) در آزمايشگاه ژنتيک پزشکي بيمارستان حکيم نيشابور امکان پذير شد. آزمايش تعيين هويت، که تاثير زيادي در مسايل حقوقي دارد، از جمله به منظور تأييد رابطه پدر و فرزندي (تعيين ابوت) انجام مي گيرد. آزمايش تعيين هويت با توجه به درخواست متقاضيان در مواردي که به هر دليل نياز […]

تست تعيين هويت و نَسَب (Paternity) در آزمايشگاه ژنتيک پزشکي بيمارستان حکيم نيشابور امکان پذير شد.

آزمايش تعيين هويت، که تاثير زيادي در مسايل حقوقي دارد، از جمله به منظور تأييد رابطه پدر و فرزندي (تعيين ابوت) انجام مي گيرد. آزمايش تعيين هويت با توجه به درخواست متقاضيان در مواردي که به هر دليل نياز به اثبات اين رابطه وجود داشته باشد انجام مي‌شود. در اين آزمايش نمونه DNA پدر با نمونه فرزند مقايسه مي شود.

مسئول آزمايشگاه ژنتيک بيمارستان حکيم در اين ارتباط گفت: اين مقايسه توسط چندين مارکر (نشان گر) ژنتيکي انجام مي‌گيرد. اين نشان گرها توالي هاي تکرار شده از DNA هستند.

دکتر ابراهيم زاده افزود: معيارهاي به کارگيري شده در اين آزمايش به گونه اي است که مي تواند به عنوان مبناي قابل قبول براي تميز و تشخيص DNA افراد مختلف به کار گرفته شود.

مسئول آزمايشگاه ژنتيک بيمارستان حکيم اظهار داشت: علاوه بر اين چون هر فرد نيمي از ژن هاي خود را از پدر و نيمي را از مادر دريافت مي کند، مي توان روابط خويشاوندي را با استفاده از اين نشان گرهاي موجود در ژن ها اثبات کرد.

در ژن هر فرد يک پايه مشابه با پدر و يک پايه مشابه با مادر وجود دارد. در آزمايشگاه ژنتيک پزشکي بيمارستان حکيم نيشابور حداقل 16 مارکر مورد مقايسه قرار مي‌گيرند که شامل 13نشانگر CODIS نيز مي‌باشند. CODIS پايگاه داده‌هايي از DNA است که نخستين بار توسط FBI بنيان گذاري شده است. اين پايگاه براي کمک به شناسايي هويت مجرمين با استفاده از نمونه‌هاي جمع آوري شده در آزمايشگاه‌هاي FBI مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در راه‌اندازي آن دستورالعمل‌ها عملي استاندارد در نظر گرفته شده است.

به گفته دکتر ابراهيم زاده: نمونه مورد نياز براي آزمايش تعيين هويت و تعيين ابوت (رابطه نسبي پدر و فرزندي) در مرکز «آزمايش تعيين هويت نيشابور» تنها با استفاده از حداقل 5 سي سي نمونه خون سياهرگي گرفته شده از افراد تحت کنترل (حداقل پدر و فرزند) و حضور افراد در آزمايشگاه انجام مي شود.