روزي که عيار جناب شيخ مشخص شد؟! – تحلیل خبر
روزي که عيار جناب شيخ مشخص شد؟! – تحلیل خبر

تحلیل خبر ـ رضا مهرداد روزي که عيار جناب شيخ مشخص شد؟! هر چند مدت کوتاهي است که جناب شهردار بر عمارت عريض و طويل شهرداري رحل اقامت افکنده است و ظاهرا چندان منطقي به نظر نمي رسد که رسانه ها تصميمات مديريتي ايشان را نقد نمايند. اما از طرفي آقاي شهردار آن قدر در […]

تحلیل خبر ـ رضا مهرداد

روزي که عيار جناب شيخ مشخص شد؟!

هر چند مدت کوتاهي است که جناب شهردار بر عمارت عريض و طويل شهرداري رحل اقامت افکنده است و ظاهرا چندان منطقي به نظر نمي رسد که رسانه ها تصميمات مديريتي ايشان را نقد نمايند. اما از طرفي آقاي شهردار آن قدر در همين فرصت کوتاه رفتارهاي متناقضي از خود نشان داده است که نگراني بسياري از آگاهان و ناظران بيطرف و علاقه مندان به نيشابور را برانگيخته است. عمق اين نگراني ها تا به آن جاست که حتي برخي از اعضاي شوراي شهر که با علاقه مندي به ايشان راي داده بودند، به شدت از رفتارهاي ايشان ابراز نگراني کرده اند. لذا در چنين شرايطي؛ که به نظر مي رسد اموال شهرداري و منافع شهروندان؛ به تعبير احمد همت آبادي همچون «گوشت قرباني» در حال لقمه لقمه شدن است! هيچ کس حق ندارد ساکت بنشيند و در اين ميان وظيفه و نقش رسانه ها به عنوان نماينده ي «افکار عمومي» دوصد چندان مي شود. خيام نامه فارغ از هر گونه مماشات و صرفا بر اساس وظيفه ي حرفه اي خود؛ رفتارها و تصميمات مديران شهر از جمله آقاي شهردار را مورد مداقه قرار داده و خواهد داد و در انتقال نتايج حاصل از بررسي هاي خود در امور مختلف از جمله «ثروتمندترين نهاد شهر»، که براي بسياري وسوسه انگيز بوده و خواهد بود، هيچ مصلحتي را فراتر از «منافع مردم و قانون» نمي شناسد و نخواهد شناخت.

هر چند خبر حضور سبحاني نيا در شهرداري و پس از آن صدور «حکم شداد و غلاظ» آقاي شهردار براي يکي از نزديکان وي در نزد عامه ي مردم چندان مهم به نظر نمي رسد. اما وظيفه ي يک روزنامه نگار اين است که زواياي پنهان و تاريک تصميمات اين چنيني مسئولان را نورافشاني کند تا حد اقل سطح آگاهي مخاطبان خود در رابطه با مسائل مختلف را تعميق ببخشد. از ديدگاه نويسنده ي اين «سياهه» خبر فوق از زواياي مختلف قابل بررسي است:

1- تصميمي غير قانوني

پيدايش قانون، به عنوان مهار کننده ي قدرت حاکمان و نقشه ي راه براي اداره ي جوامع و حل و فصل کننده ي اختلافات، به انقلاب کبير فرانسه( 1789 م يا 1167 ه ش) برمي گردد. بر اين اساس اداره ي جوامع انساني داراي ساز و کارهاي تعريف شده اي؛ ممکن گرديد و مديران و مسئولان در سطوح مختلف حق ندارند تصميمي خلاف قانون اتخاذ نمايند.

در جمهوري اسلامي هم مقامات عاليه نظام همواره بر رعايت قانون تاکيد داشته و دارند. جناب شهردار نيشابور همان گونه که به مناسبت هاي مختلف بر قانون گرايي تاکيد نموده اند؛ نبايستي خلاف قانون عمل نمايند.

ناديده گرفتن قانون براي «دلربايي» اين يا آن «صاحب قدرت» و خرج از جيب مردم قطعا اقدامي در اين جهت ارزيابي نمي شود. شايسته است آقاي شهردار مبناي قانوني و اداري تصميم خود در انتخاب«مسئول ويژه» را بيان کنند و به شهروندان تفهيم نمايند که بر چه مبناي اداري و قانوني فردي را به سمت «مجعولي» انتخاب و بدتر از آن تمام مديران و معاونين خود را ملزم به هماهنگي و همکاري با وي نموده ايد؟ البته ايشان در مدت کوتاه حضور خود در اتخاذ تصميمات اين چنيني «يد طولائي» نشان داده اند. انتصاب جدي به عنوان معاون اقتصادي و عزل وي و انتخابش به عنوان مشاور از ديگر اقدامات وي در اين زمينه به شمار مي رود.

2- تکرار تجارب تلخ و از دست رفتن فرصت ها براي توسعه ي نيشابور

در شماره هاي قبل اشاره اي به تجارب تلخ زرندي شهردار قبلي در ارتباط با شورا و برخي افراد نموديم؛ جناب حسيني اين تصميم شما سبب:

الف) نارضايتي افکار عمومي شهر شده است. به همان ميزان که حذف بتويي از معاونت با استقبال عمده فعالين و نخبگان شهر واقع شد، اين انتصاب نارضايتي شديد و نگراني مردم را به دنبال داشته است. اين نگراني زماني تشديد مي شود که شما مهمترين و «پول سازترين» پروژه هاي شهرداري را در يک روند غير قانوني در اختيار فردي قرار داده ايد که وثوق افکار عمومي نسبت به وي زير سوال است و از سوي ديگر فاقد صلاحيت هاي تخصصي و فني است.

ب) نارضايتي اقليت موثر شورا: جناب شهردار! تا آنجا که ما مي دانيم (و حتما شما بهتر از ما مطلهع ايد) بسياري از اعضاي شورا از اين تصميم شما ناخشنودند. اين مسئله کار شما را براي ادامه ي کار سخت مي نمايد. اين اقليت تحت فشار افکار عمومي مي تواند خيلي زود به اکثريت تبديل شود و ادامه ي کار شما را با دشواري هايي مواجه نمايد.

ج) قبلا نوشتيم پوست خربزه زير پايتان است. زرندي با انتخاب بتويي به عنوان معاون به لبه ي پرتگاه رفت و شما هم اين اشتباه را مرتکب شديد. جناب شهردار! هزينه پرداز اين اشتباهات نيشابور و نيشابوريان هستند و فرصت هايي که يکي پس از ديگري از دست مي روند.

3- افزايش هزينه هاي شهرداري

مهمترين انتقاد شما از وضعيت شهرداري، تورم نيرو و هزينه هاي سرسام آور آن بوده است. براي کاهش اين هزينه ها سياست هايي را هم اعلام و برخي را هم اجرا نموده ايد. به نظر مي رسد تغيير و تحولات ايجاد شده توسط حضرت عالي بر خلاف تدابير اتخاذ شده است. اصرار شما بر ورود نيرو هايي خارج از شهرداري نيشابور و ايجاد پست هايي اين چنيني هزينه هاي قابل توجهي را بر اقتصاد بيمار شهرداري تحميل مي نمايد. شما حق نداريد با پول مردم براي برخي پيشينه و رزومه مصنوعي بتراشيد تا پُز آن را رقابت هاي انتخاباتي شهر ديگري ارايه نمايند. شما حق نداريد براي منافع عده اي که در انتخابات پيش رو چشم به منابع عظيم شهرداري دوخته اند؛ فرصت ايجاد کنيد. چگونه است براي صرفه جويي مالي؛ کارگران را به اشکال مختلف تحت فشار قرار مي دهيد، اما در ايجاد پست هاي غير قانوني و صرف هزينه در اين خصوص توجهي نمي نماييد؟

4- بحران سازي

برخي در اين کشور و در اين شهر؛ حيات سياسي خود را در بحران سازي مي بينند. آن ها دوست ندارند مردم با آرامش سراغ انتخابات پيش رو بروند. بخشي از پروژه ي آن ها براي رسيدن به اهداف کوتاه مدت شان؛ نااميدي مردم است. شهرداري ها مي توانند با ايجاد بسترهاي مناسب و ايجاد رونق در زندگي شهري، کمک شاياني به افزايش اعتماد و اميد مردم نمايند. اين آرامش و اميد براي قدرت و موقعيت برخي افراد خطرناک است و دلسوزان و دلواپسان اين را نمي پسندند و شما ابزار لازم را در اختيار آنها قرار داه ايد. قرار است در نيشابور مظفري «نتواند!» تغيير محسوسي ايجاد کند. کابينه ي او در نيشابور بايد گرفتار حرکات ايذايي منتقدان دولت باشد تا مردم همچنان نا اميد باقي بمانند. اين يکي از راه هاي کنترل مجلس آينده توسط «فصول گرايان!» است.

5- مشخص شدن عيار سبحاني نيا

به نظر مي رسد يکي از برکات اين اتفاق اين بود که «عيار سبحاني نيا» مشخص شد. با اين اتفاق جناب ايشان در معرض اتهام حمايت از برادران بتويي قرار گرفت. امري که تا زمان حضور ايشان در معيت حاميان بتويي در شورا و صدور اين حکم جنجالي در هاله اي از ابهام قرار داشت. آقاي سبحاني نيا از اين معامله قطعا سود انتخاباتي بدست نياورده اند. از بقيه اش هم که فعلا ما بي خبريم.

آقايان اگر قصدشان از حضور در شهرداري عرض تبريک بوده است براي کاستن از حاشيه ها؛ شايسته بود از خبرنگاران به عنوان نماينده ي افکار عمومي؛ به صورت عام دعوت به عمل مي آوردند. مذاکره پشت درهاي بسته زمينه ساز بروز شايعات گوناگون است. خصوصا اين که پس از اين ملاقات و گفتگو حکمي صادر شود که اختيار«پول سازترين» پروژه هاي شهر را در اختيار برخي ها قرار دهد!

تا وقتي ديگر