استاد دانشگاه اسلو نروژ در نيشابور
استاد دانشگاه اسلو نروژ در نيشابور

استاد دانشگاه اسلو نروژ در نيشابور مطرح کرد: نروژ تاقبل از جنگ جهاني اول جزء فقيرترين کشورهاي اروپايي به شمار مي رفت در سايه مديريت کارآمد نروژ در رديف پيشرفته ترين کشورهاي دنيا قرار گرفت دانشکده هنر دانشگاه نيشابوريک شنبه اين هفته ميزبان خانم «گرته مارستين « استاد بازنشسته دانشگاه اسلونروژ بود . وي در […]

استاد دانشگاه اسلو نروژ در نيشابور مطرح کرد:

نروژ تاقبل از جنگ جهاني اول جزء فقيرترين کشورهاي اروپايي به شمار مي رفت

در سايه مديريت کارآمد نروژ در رديف پيشرفته ترين کشورهاي دنيا قرار گرفت

دانشکده هنر دانشگاه نيشابوريک شنبه اين هفته ميزبان خانم «گرته مارستين « استاد بازنشسته دانشگاه اسلونروژ بود . وي در سخناني که در جمع اساتيد ودانشجويان اين دانشکده ايراد نمود،ضمن ارائه سير تحولات هنرنقاشي مدرن در نرووژ، به بيان تاريخچه کوتاهي از کشورش پرداخت .

اودراين بخش از   سخنان خود کشورش را سرزميني پادشاهي معرفي کرد که در آن پادشاه با راي مردم انتخاب مي شود،وبخش عمده اي از آن در دايره قطب شمال قرار دارد وتنها 18

درصد از خاک آن قابل کشاورزي است.

او افزودکشورش تاقبل از جنگ جهاني اول جزء فقيرترين کشورهاي اروپايي به شمار مي رفت.

با حمله آلمان درجنگ جهاني دوم اوضاع نروژ از آن هم وخيم ترشد.تا اينکه درسال 1970ميلادي ، يعني 45سال پيش بزرگ ترين رويداد کشورش که کشف نفت بود اتفاق افتاد.

درطول اين سال ها نروژ در سليه مديريت کارآمد در رديف پيشرفته ترين کشورهاي دنيا از نظرتوسعه

اقتصادي وبرابري اجتماعي قرار گرفت. همچنين وي بانمايش تصاويري ازنقاط مختلف نروژ نشان داد که طبق قوانين مصوب يک درصدازکل بودجه ساخت وسازها در تمامي بخش ها حتي دربخش نظامي زيبا سازي فضاهاي ساخته شده گردد.اين امر در رونق هنر وکار هنرمندان درنروژنقش مهمي ايفا نموده است.در پايان نيز او به بازديد از کارگاه هاي مختلف دانشکده هنر پرداخت.