ايجاد هماهنگي بين يگان هاي حفاظت در شهرستان نيشابور
ايجاد هماهنگي بين يگان هاي حفاظت در شهرستان نيشابور

  باتوجه به هماهنگي هاي بعمل آمده، هم پوشاني و همکاري يگان هاي حفاظت ادارات جهادکشاورزي، منابع طبيعي، راه و شهرسازي، محيط زيست، ميراث فرهنگي، شرکت نفت، امورمنابع آب و شهرداري هاي شهرستان نيشابور به منظور مقابله با متخلفين آغازشد رييس اداره امور اراضي مديريت جهادکشاورزي شهرستان نيشابور ضمن اعلام اين خبر گفت: براساس جلسه […]

 

باتوجه به هماهنگي هاي بعمل آمده، هم پوشاني و همکاري يگان هاي حفاظت ادارات جهادکشاورزي، منابع طبيعي، راه و شهرسازي، محيط زيست، ميراث فرهنگي، شرکت نفت، امورمنابع آب و شهرداري هاي شهرستان نيشابور به منظور مقابله با متخلفين آغازشد

رييس اداره امور اراضي مديريت جهادکشاورزي شهرستان نيشابور ضمن اعلام اين خبر گفت: براساس جلسه هماهنگي بين مسئولين يگان هاي حفاظت ادارات مذکور، مقررشد تمامي اموريگان ها ازجمله اطلاع رساني، آموزش، تخريب سازه هاي غيرمجاز، و ساير موارد با هماهنگي لازم و همکاري يگان هاي حفاظت در سطح شهر و خارج شهر صورت گيرد.

مهندس رضا جباران افزود: همپوشاني يگان هاي حفاظت ادارات مربوط ، ضمن صرف جويي در هزينه ها، باعث افزايش مطلوبيت و سرعت بيشتر در مقابله با متجاوزين و متخلفين در عرصه هاي کشاورزي و ملي و همچنين پيشگيري از تخلفات بيشتر در اين عرصه هاخواهد شد.

اين مقام مسئول به روند جلوگيري از تغييرکاربري اراضي کشاورزي درسطح شهرستان نيشابور اشاره نموده وگفت: يگان حفاظت از اراضي کشاورزي وباغي روزانه حداقل 4000 هکتار از اراضي سطح شهرستان را تحت پوشش قرارداده و به گشت زني مي پردازد و اکيپي از کارشناسان مديريت جهادکشاورزي نيز همواره برحسن اجراي ماموريت هاي اين يگان نظارت دارند و اجراي عمليات تبصره 2 ماده 10، تخريب بناهاي غيرمجاز در کاربري هاي کشاورزي و باغ ها، تکميل فرم هاي کارشناسي مربوطه، گشت زني، جلوگيري و پيشگيري از تغييرکاربري اراضي و صدور اخطاريه از وظايف يگانهاي حفاظت از اراضي است.