طرح باشگاه سلامت با هدف آشنايي با شاخص هاي سلامت روان اجرا مي شود
طرح باشگاه سلامت با هدف آشنايي با شاخص هاي سلامت روان اجرا مي شود

الهام الماسيان/ اجراي طرح باشگاه سلامت روان خانواده با هدف کلي افزايش آگاهي در خصوص شاخص هاي سلامت روان در بهزيستي نيشابور آغاز شد. در اين طرح با رويکردي اجتماع محور، خانواده هاي علاقه مند و داوطلب به منظور تقويت ارتباطات خانوادگي ، باورهاي معنوي و اجتماعي، کاهش استرس، ايجاد رفتارهاي مثبت اجتماعي و مهارت […]

الهام الماسيان/ اجراي طرح باشگاه سلامت روان خانواده با هدف کلي افزايش آگاهي در خصوص شاخص هاي سلامت روان در بهزيستي نيشابور آغاز شد. در اين طرح با رويکردي اجتماع محور، خانواده هاي علاقه مند و داوطلب به منظور تقويت ارتباطات خانوادگي ، باورهاي معنوي و اجتماعي، کاهش استرس، ايجاد رفتارهاي مثبت اجتماعي و مهارت حل مسأله، از طريق نيازسنجي گروهي ، مباحث آموزشي مورد نياز خود را بر اساس عوامل خطرساز و محافظ فردي و اجتماعي انتخاب و اولويت بندي نموده و پس از آن طي 20 جلسه آموزش ها از طريق کارشناسان مربوطه به زوجين و فرزندان ارائه مي گردد. در پايان اين طرح انتظار مي رود تيمي متشکل از اعضاي فعال، با انگيزه و علاقمند گروه تشکيل و با همکاري تسهيل گر گروه، جهت توانمندسازي و رفع مشکلات خود اقدام نمايند.