جمعی از دانشجویان نیشابوری دانشگاه مشهد، سال ۱۳۵۰
جمعی از دانشجویان نیشابوری دانشگاه مشهد، سال ۱۳۵۰

در سال ۱۳۵۰ جمعی از دانشجویان نیشابوری در سلف سرویس دانشگاه فردوسی مشهد عکس یادگاری می گیرند. امروز بعد از سپری شدن ۵۳ سال از آن لحظه تاریخی، از دریچه زمان آن را مشاهده می کنید.

ایستاده از راست : علی فضلیانی، محسن بهنام، حسن دادپور، دکتر فرهید، اکبرزاده، دکتر حمید غفاری، کتر محمود دستمالچی، محمود تولایی، دکتر حسن سعادت نیا

(انتشار در شماره ۵۵۹ هفته نامه خیام نامه)

  • نویسنده : نعمت الله صادقی