استیضاح دولت به خا طرکوک کردن گراما فون 
استیضاح دولت به خا طرکوک کردن گراما فون 

دردوره دوم مجلس  شورای ملی یکی ازنما یندگان، دولت وقت را به جرم  کوک کردن گرا ما فون  استیضاح کرد. نماینده مزبور ضمن نطقی که درجلسه سه شنبه ششم محرم 1328 قمری ایراد کرد اظهار داشت:   چرا وزارت داخله درباب منهیات شرعیه جلو گیری نمی فرمایند؟ بنده می بینم که لاطاری علنا گذاشته می شود […]

دردوره دوم مجلس  شورای ملی یکی ازنما یندگان، دولت وقت را به جرم  کوک کردن گرا ما فون  استیضاح کرد. نماینده مزبور ضمن نطقی که درجلسه سه شنبه ششم محرم 1328 قمری ایراد کرد اظهار داشت:  

چرا وزارت داخله درباب منهیات شرعیه جلو گیری نمی فرمایند؟ بنده می بینم که لاطاری علنا گذاشته می شود و آشکارا اعلان می کنند، بلیطش را می فروشند، همین طورفونوگراف (گرامافون)صدایش متصل درکوچه ها شنیده می شود.

تقی زاده هم صدا به صدا ی نماینده مزبورداده وبه علت شیوع منهیات واین که صدای گرامافون در کوچه ها شنیده  می شود دولت را استیضاح می کرد. وزیر داخله درجواب گفت درباب قمار ومسکرات اقدام شده اما گرامافون که توی کوچه ها نیست تا ماجلوگیری کنیم، بلکه این صداها ازخانه ها شنیده می شود وآنها را نمی شود منع کرد. بالا خره پس ازجر وبحث زیاد قرارشد دولت ازفروش بلیط لا طاری جلوگیری کند و صدای گرامافون را هم خفه کند تا آقایان استیضاح خود را پس بگیرند.

نگاهی به ادوار مجالس قانونگذاری در دوره مشروطیت،یونس مروارید،نشر اوحدی،تهران1377،ج1،ص276-275