نقش ورزش در بهداشت روان
نقش ورزش در بهداشت روان

نقش ورزش در بهداشت روان امروزه در اثرات ورزش بر جلوگيري از تشنجات روحي و رواني پوشيده نيست. اثراتي که چه بسيار جاها انسان را از ارتکاب به اعمال مخرب در امان داشته است. چه بسيار شنيده و ديده ايد که جواني بر اثر نزاع به دست جوان ديگري به قتل رسيده است و چه […]

نقش ورزش در بهداشت روان

امروزه در اثرات ورزش بر جلوگيري از تشنجات روحي و رواني پوشيده نيست. اثراتي که چه بسيار جاها انسان را از ارتکاب به اعمال مخرب در امان داشته است. چه بسيار شنيده و ديده ايد که جواني بر اثر نزاع به دست جوان ديگري به قتل رسيده است و چه بسيار هستند کساني که به خاطر غلبه نکردن بر ناراحتي خود الان فقط تأسف مي خورند و فقط جمله کاش خشم خود را کنترل مي کردم تا اين مسائل بوجود نمي آمد. ولي آيا با فقط اي کاش ها درست مي شود يا با اشتباه کردم و….

امامان و بزرگان ما هميشه ما را به کظم غيظ کردن در بسياري از موارد سفارش کرده اند ولي آيا ما اين کار را مي کنيم چقدر مي توانيد در اين مواردي که مي نويسيم خودتان را کنترل کنيد

1- در صف نانوايي يک ساعتي ايستاده ايد که ناگهان يک فرد از راه نرسيده نان خود را مي گيرد و مي رود

2- پشت چراغ قرمز مدتي ايستاده ايد حال که چراغ سبز مي شود و مي خواهيد عبور کنيد کسي از چراغ قرمز عبور مي کند

3- جايي ترافيک شده و همه منتظر گره گشايي هستند کنارتان يکي هست که همش دستش روي بوق است و يکسره ايجاد مزاحمت مي کند

و مواردي مانند اين ها که امروزه در جامعه ما به وفور مشاهده مي شود چقدر توانايي داريد سرتان را از شيشه در نياوريد و نگوييد «با بوقش خريدي» يا… و چه بسا همين کلمات کوچک به زشت ترين حرفها تبديل شده و آن چنان مي شود که جاي صحبت ندارد. حال بايد ببينيم که چه اتفاقي مي افتد که اين گونه انسان را برافروخته مي کند

يک فرد وقتي داراي بهداشت روان است که با شناخت و حفظ ويژگي هاي شخصيتي خود را با محيط تطبيق دهد حال اگر بتوانيم ورزش را در بسياري از مراحل زندگي خود نهادينه کنيم مي توانيم با قوت روح و تقويت نيروي جوانمردي مقدار زيادي به آستانه عصبانيت افزود و سعي کرد که کنترل بيشتري در عصبانيت داشته باشم. ورزش هاي آرام و تمرکزي مثل يوگا و راه پيمايي و کوهنوري مي تواند براي اين امر مفيد باشد.

دکتر شنول با تحقيق بين دانش آموزان ورزشکار و غير ورزشکار به اين نتيجه رسيد که دانش آموزان که ورزش مي کنند صفات برتري مثل رهبري ـ اجتماعي ـ حس ارزش بيشتر فردي و اجتماعي ـ عدم شک و ترديد ـ عدم بهانه جويي و نتيجتا رشد اجتماعي موفق تر اند.

نکاتي براي مبارزه با بيماري هاي رواني

1-سعي کنيد ورزش کنيد زيرا ورزش تنش هاي رواني را از بين مي برد و اخم را به لبخند تبديل مي کند.

2-ورزش هاي آرام را بيشتر مد نظر داشته باشيد.

3-هنگام عصباني شدن استفاده از حرکات مثل ورزش يوگا بهترين راه حل است.

4-ورزش را جمعي و گروهي انجام دهيد تا با انتقادات و سرزنش هاي ديگران خود را محک بزنيد.

5-ياد بگيريد خونسرد و آرام باشيد و بدانيد که با سروصداي زياد راهي باز نمي شود.

سید مسعود موسوی تبار