آخرین سقوط آریاها، خاطرات اولین رئیس ستاد ارتش پس از انقلاب
آخرین سقوط آریاها، خاطرات اولین رئیس ستاد ارتش پس از انقلاب

نویسنده کتاب نصرالله توکلی نیشابوری اولین رئیس ستادارتش پس از انقلاب واز یاران دکتر محمد مصدق می باشد وی دراین کتاب تحولات سیاسی؛ فرهنگی و اجتماعی ایرانیان در طول تاریخ پرفراز و نشیب ایران زمین مورد را بررسی و تحلیل قرار داده است. ایرانی که بارها دچار سقوط های وحشتناک شده و دوباره به گونه […]

نویسنده کتاب نصرالله توکلی نیشابوری اولین رئیس ستادارتش پس از انقلاب واز یاران دکتر محمد مصدق می باشد

وی دراین کتاب تحولات سیاسی؛ فرهنگی و اجتماعی ایرانیان در طول تاریخ پرفراز و نشیب ایران زمین مورد را بررسی و تحلیل قرار داده است. ایرانی که بارها دچار سقوط های وحشتناک شده و دوباره به گونه ای معجزه آسا برپا خاسته است.

در کتاب آخرین سقوط آریاها؛ تحولات چندین دهه اخیر که در طول زندگی پرماجرا و سیاسی نظامی مولف رخ داده و او خود در بسیاری از آنها حضور و یا نقش فعال داشته مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است وعلاوه بر آن؛ علل و جهات رویدادهائی که به سقوط های بزرگ و تاریخی ایران در برابر حمله اسکندر؛ حمله اعراب و تهاجم قوم مغول منتهی شده است مجدداً بررسی و تحلیل شده و سپس با انقلاب اخیر ایران که مقدمات و زمینه سازی های آن از زمان سقوط حکومت ملّی ایران در مردادماه 1332 آغاز شده؛ مورد مقایسه و سنجش قرار گرفته است.

در این کتاب؛ با نگاهی به گذشته تاریخ مستند و همچنین تاریخ اساطیری ایران در دوران جمشید شاه چنین نتیجه گرفته شده که از نظر کلی؛ اوضاع و احوال و نقاط ضعف پادشاهان و رهبران کشور؛ دربار حکومتی؛ طبقه روحانیت؛ طبقه ارتشیان و شرائط جامعه در هر چهار سقوط بزرگ تاریخی؛ کاملاً مشابه و یکسان بوده و در هر چهار مورد نیز طرز عمل و رفتار نیروهای مهاجم و طرز برداشت و برخورد جامعه ایران در برابر مهاجمین به گونهای شگفت انگیز یکسان و مشابه بوده و شوربختانه؛ نه رهبران و بزرگان کشور و نه جامعه فلک زده ایران هرگز از گذشته ها پند و عبرت نگرفته و برای پیشگیری از سقوطها قدمی برنداشته اند. در لابلای کتاب؛ بخشی از رویدادها و جریانات ناگفته مانده که به انقلاب بهمن 1357 منتهی گردیده نیز مورد بررسی و تحلیل واقع شده است.

بخش جالب توجه کتاب ،بخش اول کتاب می باشد که به دوره کودکی ونوجوانی مولف در نیشابور برمی گرددکه توصیفی دقیق ازوضعیت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی نیشابور را در دوره پهلوی اول واوایل سلطنت پهلوی دوم ارائه می دهد.