عکسي از آخرين گروه پليس شهرباني نيشابور قبل از انقلاب (چهل سال پيش)
عکسي از آخرين گروه پليس شهرباني نيشابور قبل از انقلاب (چهل سال پيش)

عکسي از آخرين گروه پليس شهرباني نيشابور قبل از انقلاب (چهل سال پيش)   در شماره 173 خيام نامه به مناسبت روز پليس، عکسي را مربوط به اولين گروه پليس نيشابور به چاپ رسانديم که مورد استقبال فراوان خوانندگان و شهروندان خوب نيشابوري قرار گرفت و در پي چاپ عکس فوق خانواده محترم انتظاري نيز […]

عکسي از آخرين گروه پليس شهرباني نيشابور قبل از انقلاب (چهل سال پيش)

 9

در شماره 173 خيام نامه به مناسبت روز پليس، عکسي را مربوط به اولين گروه پليس نيشابور به چاپ رسانديم که مورد استقبال فراوان خوانندگان و شهروندان خوب نيشابوري قرار گرفت و در پي چاپ عکس فوق خانواده محترم انتظاري نيز يکي از آخرين عکس هاي پليس شهرباني نيشابور را که مربوط به اوايل دهه پنجاه است را به دفتر نشريه فرستادند که ملاحظه مي کنيد.

ضمنا صفحه تاريخ نشريه خيام نامه آمادگي خود را براي چاپ عکس هاي قديمي شما که مربوط به سوژه هاي اجتماعي، اداري، فرهنگي، ورزشي و… باشد اعلام مي دارد.