از هر طرف هسته پرت کنند به دماغ تو می خورد
از هر طرف هسته پرت کنند به دماغ تو می خورد

می گویند وقتى یک دسته از شاهزاده ها در دوره فتحعلی شاه قاجاردر حضور یکی از لَ لِه ها (سرپرست شاهزاده ها) که اتفاقا مرد ملایم کم سطوتى بوده و در عوض بینى بسیار بزرگى داشته است گوجه می خوردند یکى از آنها دماغ او را نشانه قرار داد و هستۀ گوجه را به بینى […]

می گویند وقتى یک دسته از شاهزاده ها در دوره فتحعلی شاه قاجاردر حضور یکی از لَ لِه ها (سرپرست شاهزاده ها) که اتفاقا مرد ملایم کم سطوتى بوده و در عوض بینى بسیار بزرگى داشته است گوجه می خوردند یکى از آنها دماغ او را نشانه قرار داد و هستۀ گوجه را به بینى او زد باقى هم به او تأسى کردند . تیراندازها به قدرى بودند که اگر تیرها هم به نشانه اصابت می کرد کافى بود که دماغ لَ لِه  دو سه برابر آنچه بود بشود. لَ لِه  به شاه شکایت کرد، شاه بزرگتر بچه ها را احضار نمود و با پرخاش گفت: «این چه بازى است که سر لَ لِه  درآورده اید؟ !» شاهزاده عرض کرد قربان «به بچه نمی توان گفت گوجه نخورد و هسته آن را به دور نیندازد. باید به لَ لِه  گفت که بینى تو چرا به قدرى بزرگ است که از هر طرف بچه ها هسته پرت کنند به دماغ تو می خورد.»

  • شرح زندگانی من (تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه) ، عبداللّه مستوفی ،انتشارات زوار ، ج 1 ،ص29