توضیحی در مورد عکس تاریخی «آیت الله زاده اصفهانی بین دوشیخ نیشابوری»
توضیحی در مورد عکس تاریخی «آیت الله زاده اصفهانی بین دوشیخ نیشابوری»

  در صفحه چراغ راه شماره  386خیام نامه ،عکسی تاریخی تحت عنوان : «آیت الله زاده اصفهانی بین دوشیخ نیشابوری» چاپ شد که پس از انتشار ، خانم موسوی فر از خوانندگان محترم نشریه با ارسال توضیحاتی بیان داشتند که درعکس فوق اشتباها نام (آقای موسوی فر) پدر ایشان به جای ابوالفضل شورگشتی در عکس […]

 

در صفحه چراغ راه شماره  386خیام نامه ،عکسی تاریخی تحت عنوان : «آیت الله زاده اصفهانی بین دوشیخ نیشابوری» چاپ شد که پس از انتشار ، خانم موسوی فر از خوانندگان محترم نشریه با ارسال توضیحاتی بیان داشتند که درعکس فوق اشتباها نام (آقای موسوی فر) پدر ایشان به جای ابوالفضل شورگشتی در عکس ذکر شده است ایشان برای اثبات توضیح خود،عکسی دو نفره را از مرحوم پدرشان آقای موسوی فر و ابوالفضل شورگشتی برای مقایسه به نشریه فرستادند .