منارجنبان هم قرن‌هاست می‌لرزد ولی پابرجاست!
منارجنبان هم قرن‌هاست می‌لرزد ولی پابرجاست!

سرتیپ آزموده بی سواد آنروزی وسپهبد بعدی در مقام دادستانی ارتش پس از کودتای 28مرداد و در جریان محاکمه مصدق کلمه متهم را به جای فتحه با کسره تلفظ می کرد ودکتر مصدق آبرویش را برد و لذا سرتیپ آزموده برای جبران آبروریزی ، روزی دیگر ملکه اعتضادی معلوم الحال را به عنوان تماشاچی به […]

سرتیپ آزموده بی سواد آنروزی وسپهبد بعدی در مقام دادستانی ارتش پس از کودتای 28مرداد و در جریان محاکمه مصدق کلمه متهم را به جای فتحه با کسره تلفظ می کرد ودکتر مصدق آبرویش را برد و لذا سرتیپ آزموده برای جبران آبروریزی ، روزی دیگر ملکه اعتضادی معلوم الحال را به عنوان تماشاچی به جلسه دادگاه می آورد تا به دکتر مصدق توهین کند. از قضا آن روز هوا سرد بود ویا تعمدا سالن را سرد نگه داشته بودند وچون دکتر مصدق از سرما می لرزید ملکه اعتضادی با نیشخند گفت:

آقای مصدق! شما که ادعا می کردید بیدی نیستید که از این بادها بلرزید حالا چرا از هیبت دادگاه می لرزید؟! دکتر مصدق گفت: عفیفه خانم! منارجنبان هم قرن‌هاست می‌لرزد ولی پابرجاست!
(خاطراتی از اللهیار صالح به اهتمام دکتر سید مرتضی مشیر،ص57)