پروانه کسب اولین شیرینی فروشی در نیشابور
پروانه کسب اولین شیرینی فروشی در نیشابور

76 سال قبل در سال 1320جواز (پروانه کسب ) اولین شیرینی فروشی در نیشابور به نام محمد علی وجوهی (پدر بزرگ آقای دکتر وجوهی) صادر می شود . گفتنی است که محمد علی وجوهی به همراه یکی از اقوام نزدیک خود به نام آقای نوبری از مهاجرین ترکمنستان بودند که پس از انقلاب کمونیستی 1917 […]

76 سال قبل در سال 1320جواز (پروانه کسب ) اولین شیرینی فروشی در نیشابور به نام محمد علی وجوهی (پدر بزرگ آقای دکتر وجوهی) صادر می شود . گفتنی است که محمد علی وجوهی به همراه یکی از اقوام نزدیک خود به نام آقای نوبری از مهاجرین ترکمنستان بودند که پس از انقلاب کمونیستی 1917 به دلیل فشار حکومت کمونیستی شوروی بر مسلمانان ، به ایران آمدند و پس از ورود به ایران و گذر از شهر هایی چون قزوین ، تهران سبزوار و مشهد سر انجام درنیشابور ساکن می شوند وبا توجه به این که دراین شهر شیرینی فروشی وجود نداشت مشترکا اقدام به تاسیس نخستین شیرینی فروشی نمودند که بعدها در سال 1320 جواز این شغل را نیز از شهرداری نیشابورمی گیرند . البته بعدا آقای نوبری از آقای وجوهی جدا می شود وخود مستقلا به تاسیس مغازه شیرینی فروشی در محل فعلی فروشگاه رئیسی وقهرمانزاده وپارچه فروشی وثوقی (نزدیک تیمچه)اقدام می نماید وآقای وجوهی هم مغازه خود را پس از مدتی به آقای قریشی (کافه قنادی ماه) روبروی گاراژ میهن تور سابق واگذار می کند .