گردهمايي صميمانه خانواده «خيام نامه»اي ها
گردهمايي صميمانه خانواده «خيام نامه»اي ها

در روز هاي آخر مرداد، بعداز همايش پرنور و پر ازدحام يک هفته اي خانواده ي مطبوعات محلي نيشابور در کريدور فرهنگ سراي سيمرغ ، که مردم شهر خيام استقبال خوبي از آن  داشتند و مديران شهر هم از اين نمايشگاه خودماني  وکم هزينه ديدار کردند، خانواده ي «خيام نامه» بر آن شدند که به […]

در روز هاي آخر مرداد، بعداز همايش پرنور و پر ازدحام يک هفته اي خانواده ي مطبوعات محلي نيشابور در کريدور فرهنگ سراي سيمرغ ، که مردم شهر خيام استقبال خوبي از آن  داشتند و مديران شهر هم از اين نمايشگاه خودماني  وکم هزينه ديدار کردند، خانواده ي «خيام نامه» بر آن شدند که به سنت هرساله خود، دريک فضاي آرام و دور از دغدغه گرد هم آيند  تا باز به يک ديگر خدا قوتي بگويند و نيز به سان سال هاي پيش  «استقلال، شفافيت، صداقت و بي طرفي شان» را، به عنوان اصول مسلم کاري خود، به مرور بنشينند.

 براي اين دور هم آمدن چه جايي بهتر از باغ مصفاي ياور هميشگي نشريه، آقاي رهنما (مدير چاپخانه رهنما)، که بزرگواري کرده و درخواست نشريه را رد نکردند؟  اين گونه يک شب آرام  را در کنار هم گذرانديم. شبي که اصحاب قلم و دوربين و گزارش، در کار آشپزي و سفره چيني بودند و تنها نسيم بود که در اين ميانه در کار تدارک گزارش بود.

در نشست صميمي اعضاي خانواده يکدل و هماهنگ «خيام نامه» در کنار گپ و گفت هاي صميمي، تحليل هاي مطبوعاتي هم بود و  نقشه ي راه سال آينده را نيز ترسيم کرديم.  آن چه را در اين يک سال گذشته بود، به ديد نقد و بررسي نگريستيم و خاطره گفتيم و شنيديم.