آثار پيش بيني وجه التزام در قولنامه
آثار پيش بيني وجه التزام در قولنامه

محسن تقيان وکيل پايه يک دادگستري و مدرس دانشگاه منظور از وجه التزام اين است که هرگاه به علتي بيع قطعي (خريد و فروش) انجام نشد اين مبلغ به عنوان جريمه از طرفي که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست اخذ و به طرف ديگر تعلق گيرد. در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام […]

محسن تقيان

وکيل پايه يک دادگستري و مدرس دانشگاه

منظور از وجه التزام اين است که هرگاه به علتي بيع قطعي (خريد و فروش) انجام نشد اين مبلغ به عنوان جريمه از طرفي که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست اخذ و به طرف ديگر تعلق گيرد.

در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمي ملک يا مورد معامله است که در قولنامه به يکي از روش هاي ذيل مي تواند باشد:

1-در قولنامه ذکر مي شود که در صورتي که فروشنده يا خريدار از اجراي مفاد تعهد خويش امتناع نمايد، فلان مبلغ را بايد به طرف مقابل بپردازد.

در اين صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خريدار مي تواند با اثبات عدم اجراي تعهد، وجه التزام تعيين شده را مطالبه کند.

2- و يا به صورت جامع تر طرفين توافق مي کنند که در تاريخي در دفتر خانه حضور يابند و سند رسمي تنطيم کنند و در صورت عدم حضور هر يک در دفترخانه، طرف ديگر مکلف است مبلغي به طرف ديگر بپردازد و تعهد خويش را  نيز انجام دهد در اين حالت با احراز عدم حضور، متعهد بايد وجه التزام را بپردازد و تعهد را نيز انجام دهد.

نکته اي که در اين ميان وجود دارد، اين است که کسي که وجه التزام را مطالبه مي کند، بايد خود تعهداتش را کامل انجام داده باشد. مثلا خريدار بايد در دفتر خانه حاضر شود و قيمت معامله را نيز به رؤيت دفتر دار برساند  و عدم اجراي تعهد طرف ديگر احراز شود.

3-وجه التزام تاخير در انجام تعهد قابل جمع با الزام به انجام تعهد مي باشد يعني هر دو را مي توان از طرف مقابل مطالبه نمود، اما وجه التزام عدم انجام تعهد، قابل جمع با الزام به انجام تعهد نيست و فقط يکي از آنها را مي توان مطالبه کرد.