ميدان داري شيوه ي مديريت قجري در دولت روحاني
ميدان داري شيوه ي مديريت قجري در دولت روحاني

برکناري شبانه آقاي معاون به دستور فرماندار: ميدان داري شيوه ي مديريت قجري در دولت روحاني حاجي زاده فرماندار فيروزه دير زماني است سکاندار فرمانداري فيروزه را بر عهده دارد. وي که شيوه مديريتي منحصر به فردي دارد و بازمانده ي تفکر و روش احمدي نژاد است شنبه ي هفته ي قبل به صورت ناگهاني […]

برکناري شبانه آقاي معاون به دستور فرماندار:

ميدان داري شيوه ي مديريت قجري در دولت روحاني

حاجي زاده فرماندار فيروزه دير زماني است سکاندار فرمانداري فيروزه را بر عهده دارد. وي که شيوه مديريتي منحصر به فردي دارد و بازمانده ي تفکر و روش احمدي نژاد است شنبه ي هفته ي قبل به صورت ناگهاني وارد دفتر آقاي معاون مي شود و عزل او را شفاها ابلاغ مي کند.

صبح روز شنبه پنجم مهرماه فرماندار به دفتر معاون خود مراجعه و از وي مي خواهد اتاق خود را ترک و وسايل را تحويل نمايد. آقاي معاون بهت زده اعلام مي نمايد که من با ابلاغ و حکم امضا شده از سوي استاندار آمده ام و براي رفتن هم بايد حکم ايشان باشد، اگر حکم کتبي مبني بر عزل من از سوي استانداري وجود دارد ابلاغ بفرماييد تا اتاق را ترک کنم. آقاي فرماندار طبق معمول سخت عصباني مي شوند و به نگهبان درب ورودي فرمانداري اعلام مي کند که نامبرده را ديگر به فرمانداري راه ندهند!

عليرضا ميدان دار که فشارها را زياد مي بيند حوالي ظهر براي تعيين تکليف عازم استانداري مي شود او سومين معاون حاجي زاده فرماندار فيروزه بود که بعد از دهباشيان و يغما بر اين مسند   نشسته بود و از رشتخوار به فيروزه منتقل شده بود.

گفته مي شود وي در برخي موارد در مقابل رفتارهاي فرماندار واکنش نشان مي داده و به همين سبب تاکنون چند بار مورد غضب قرار گرفته است. بر اساس اظهارات منابعي در فرمانداري فيروزه، خروج معاون عزل شده و رفتن وي به مشهد اين فرصت را در اختيار آقاي رييس قرار مي دهد تا با استفاده از کليد يدک وارد اتاق او شوند و ضمن نشاندن سرپرست جديد معاونت، دکوراسيون اتاق را تغيير و کليه مدارک و کمد هاي اتاق تفتيش مي شود.

پس از گذشت چند روز از ماجرا و بررسي موضوع به نظر مي رسد يکي از دلايل ديگر عزل نامبرده ارتباط وي با هواداران دولت و شوراي شهر فيروزه بوده که فرماندار با هيچکدام از اين دو گروه رابطه خوبي نداشته است. از طرف ديگر و مهم تر اين که ابلاغ سرپرست جديد معاونت، به وسيله فرماندار زده شده است و اين موضوع بايستي با هماهنگي استانداري باشد که متاسفانه گويا اين گونه نبوده است . شايان ذکر است فرماندار فيروزه علي رغم نارضايتي ها و کاستي ها ، در دولتهاي نهم ، دهم و يازدهم در سمت فرماندار فيروزه بوده و هست که به نوبه خود يک رکورد محسوب مي شود. به نظر مي رسد مردم محروم اين خطه بايد صبر ايوب داشته باشند تا شايد صبح دولت يازدهم بدمد…