نکاتی که در درخواست ها ی حقوقی باید رعایت گردد

 

یکی از موارد مهم و اساسی در دادگاه ، ارائه دادخواست دقیق و قانونی می باشد زیرا در صورت عدم رعایت شرایط دادخواست  دعوی شما با مشکل روبرو و یا چه بسا رد گردد .لذا سعی نمودیم شرایط ارائه ی یک دادخواست اصولی را بیان داریم :

۱-دادخواست حقوقی باید طبق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم و مدارک ضمیمه ان شود( از جمله محل دقیق اقامتگاه خوانده – تعداد نسخ دادخواست – ذکر ادله – مشخص نمودن خواسته  – امضا ….)

۲- اگر در دادخواست چند نوع خواسته مالی قید شده باشد ، هر خواسته جداگانه باید تقویم (تبدیل به پول )شود .

۳-دادخواست اثبات مالکیت به تنهایی منجر به نتیجه نخواهد شد حتما باید همزمان باخواسته دیگر مثلا خلع ید مطرح شود

۴-در دادخواست مطالبه خسارات اموال منقول و غیر منقول لازمه ی داشتن سند مالکیت  به نام خواهان است اگر سند نداشته باشد باید همزمان با مطالبه خسارات اثبات مالکیت نیز درخواست شود .

۵- در درخواست های الزام به تنظیم سند خودرو خواهان باید با ارائه تصویر برابر با اصل کلیه قولنامه ها رابطه قرار دادی خود با فروشندگان قبلی را احرازو کلیه آنها را مورد خطاب قرار دهد .

۶- در درخواست الزام به تنظیم سند املاک نیز، خواهان باید رابطه قرار دادی خود را احراز و سند به نام خواهان باشد .

۷- در درخواست های مطالبه وجه مالی ، اگر چک یا سفته نباشد باید شاهد یا گواه در غیر این صورت تقاضای ادای سوگند نماید .

۸- در درخواست هایی که خواهان چک تضمین برای انتقال سند را برگشت می زند و خواستار مطالبه وجه چک است باید ثابت نماید که سند به نام خواهان انتقال داده نشده تا چک به عنوان وجه التزام به تعهد تبدیل و چک به اجرا گذاشته خواهد شد .

۹-دادخواست خلع ید بدون ارائه سند مالکیت به نام خواهان امکان پذیر نیست مگر همزمان در درخواست خواسته اثبات مالکیت را نیز درخواست نموده باشد .

۱۰- در درخواست ها ی الزام به انجام تعهد باید تعهد در حیطه و اختیار خوانده باشد و امکان داشته باشد و الا منجر به نتیجه نخواهد شد .

۱۱- در درخواست های حقوقی که عنوان خواسته تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق می باشد بیشتر به سابقه تصرف هر یک از طرفین توجه می شود .اگر سابقه تصرف از راه دیگری ثابت نشود سند مالکیت دال بر سبق تصرف است و خواهان باید ثاب ننماید ملک یا اموال قبل از تصرف خوانده در تصرف او بوده و خوانده بدون اجازه آنرا به تصرف خود در اورده است .

۱۲ دعاوی تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق به دو صورت حقوقی و کیفری می تواند می تواند مطرح شود .

۱۳- در دادخواست فسخ معامله خواهان باید معیوب بودن مبیع را یا مستحق للغیر بودن و یا ضرر فاحش قیمت مبیع را ثابت نماید واسترداد ثمن همراه با فسخ معامله مطرح شود.

۱۴-اگر مبیع کسری مساحت داشت معیوب بود خواهان نمی توان دادخواست مطالبه خسارات بابت کسری مساحت یا معیوب بودن را بخواهد باید یا مبیع را قبول کند ،یا دادخواست فسخ معامله و استرداد ثمن را مطرح نماید.

۱۵ در دادخواست ابطال معامله فضولی یا فروش مال غیر خواهان باید مالکیت خود راثابت نماید . اگر سند مالکیت ندارداثبات مالکیت نیز درخواست نماید .

۱۶- هر نوع دعوی متقابل و جلب شخص ثالث و ورود ثالث و اعتراض شخص ثالث باید در قالب دادخواست ارائه گردد و به صورت لایحه امکان پذیر نیست .

۱۷-در کلیه دادخواست های حقوقی خواهان باید کلیه مدارک و اسناد خود را ضمیمه دادخواست  به تعداد خوانندگان و یک نسخه اضافی ارائه دهد و اگر مدارک یا مستندات ندارد باید به شهادت شهود یا ادای سوگنداشاره نماید

۱۸-اگر خواهان جهت اثبا ت ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده در جلسه استماع شهادت شهودحتما باید شهود خود را همراه داشته باشد .در غیر این صورت شهود از دلایل او حذف می شود و اگر دلیل دیگری نداشته باشد دادخواست او رد می شود .

۱۹-دادخواست های حقوقی که نواقص آنها طی اخطار رفع نقص ابلاغ می گردد باید در مهلت ده روز پس از ابلاغ رفع نقص شوند در غیر این صورت با قرار دفتری دادخواست رد می شود .

۲۰- خواندگان در جلسه ادای  سوگند حاضر شوند در صورت عدم حضور ناکل شناخته می شوند و سوگند به خواهان رد می شود و بر اساس سوگند خواهان تصمیم گرفته خواهد شد .

۲۱-در دادخواست های حقوقی اگر در جریان رسیدگی یکی از خواندگان فوت نمود قرار توقیف دادرسی طبق صادر و مراتب به خواهان ابلاغ تا جانشین متوفی را کتبا معرفی نماید در غیر این صورت دادخواست نسبت به خوانده متوفی رد خواهد شد .

۲۲-در دادخواست های حقوقی مانند فسخ معامله یا ابطال معامله و … اگر یکی از فروشندگان یا خریداران قبلی فوت نموده باید دادخواست به طرفیت وراث او مطرح و گواهی حصر وراثت او نیز ضمیمه شود .

۲۳-هر یک از طرفین پرونده اگر پس از اولین اخطار تغییر آدرس دهند ،موظفند که آدرس جدید را کتبا به دادگاه یا شورایی که پرونده آنها در آنجا مطرح است اطلاع دهند در غیر این صورت مسئولیت عدم ابلاغ بعهده آنها می باشد.

۲۴- در دادخواست های خلع ید باید خواهان رابطه قراردادی را احرا زو کلیه فروشندگان قبلی و مالک اصلی را مورد خطاب قرار دهد و اثبات مالکیت را نیز مطرح کند ولی اگر سند دارد نیازی به اثبات مالکیت نیست .

۲۵- کسانی که ضامن وام دیگران هستند و وام گیرنده اقساط را پرداخت نمی کند تا زمانیکه از حقوق یا حساب ضامن بابت قسط وام برداشت نشده باشد نمی توانند دادخواست به طرفیت وام گیرنده بدهند.

۲۶- در دعاوی الزام به تنظیم سند ، خواهان باید در حال حاضر مالک مبیع باشد ولی اگر خواهان مالک نیست و مبیع را به شخص ثالثی فروخته است ،باید آخرین مالک دادخواست بر علیه کلیه فروشندگان قبلی ارائه نماید و رابطه قراردادی خود را نیز ثابت نماید .

۲۷- در دادخواست های حقوقی که نیاز به کارشناس می باشد ، اگر کارشناس به درخواست خواهان یا نظر دادگاه باشد ، هزینه به عهده خواهان ، ولی اگر ارجاع امر به کارشناس بنا به درخواست خوانده باشد هزینه به عهده خوانده است . به هر حال هزینه کارشناسی باید در مهلت مقرر پرداخت شود . در غیر این صورت کارشناسی از دلایل حذف و اگر خواهان دلایل دیگری نداشته باشد دادخواست او رد خواهد شد و اگر کارشناسی خواسته خوانده باشد از دلایل او حذف و طبق دلایل خواهان حکم صادر می گردد .

۲۸-دعاوی مالی که در مورد اموال غیر منقول است توجه به محل سکونت خوانده نمی شود ، بلکه دادخواست باید به دادگاهی ارائه شود که اموال غیر منقول در آن حوزه قضایی می باشد

۲۹-دعاوی مالی که در مورد انجام تعهدات یا قراردادهای مالی و معامله است در دادگاهی اقامه می شودکه قرارداد  یا تعهد در آن حوزه انجام گرفته است

۳۰-بقیه دادخواست های مالی دردادگاه محل سکونت خوانده باید مطرح شود .

۳۱- دادخواست  اعتراض به ثبت املاک باید قبل از صدور سند و در مهلت قانونی  معمولا تا یک ماه پس از انتشار آگهی ثبتی ارائه گردد .

۳۲-دادخواست خلع ید مشاعی از املاک متوفی که توسط یکی از وراث مطرح می گزدد باید به طرفیت کلیه وراث مطرح گردد و متوفی دارای سند مالکیت باشد یعنی سند ملک  به نام متوفی باشد .

۳۳- در دادخواست های تخلیه اماکن مسکونی و تجاری باید خواهان رابطه موجر و مستاجری بین خود و خوانده  را احراز و قولنامه اجاره داشته باشد . یا حداقل دو نفر شاهد داشته باشد که ملک را به اجاره داده است .

۳۴-در دادخواست های مالی بر علیه وراث شخص متوفی اگر یک شاهد داشته باشد ،سوگند خواهان جهت بقای دین لازم است .

۳۵-گاهی بعضی از والدین در زمان حیات خود اموالی را طی قولنامه یا هبه نامه ای به نام یکی از فرزندان و یا بستگان خود می کنند و بعد از فوت وراث دیگر ابطال آنرا درخواست می نمایند .این هبه نامه یا قولنامه ابطال نمی شودمگر خواهان ثابت نماید قولنامه یا هبه نامه تقلبی بوده باشد و امضا  متعلق به مورث نیست .

۳۶- وراث اگر بعد از فوت مورث شفاها با حضور گواهان یا طی توافق نامه کتبی تقسیم ارث نموده باشند و کلیه وراث این توافق نامه را امضا کرده باشند بعد از گذشت زمان یکی از آنها نمی تواند دادخواست تقسیم سهم الارث را بدهد مگر اینکه سهم الارثی قبلا تقسیم نشده باشد یا یکی از وراث به حدود سهم دیگری تجاوز کرده باشد که باید در این صورت بسته به مورد، دادخواست رفع تصرف یا خلع ید مطرح نماید و یا اگر اموالی قبلا تقسیم نشده  فقط تقاضای تقسیم آن اموال را بنماید .

۳۷- گاهی یکی از وراث اقدام به فروش مال مشاعی می کند ،به بهانه ی اینکه بقیه وراث راضی هستند اما بعد از چند سال یکی از وراث دادخواست ابطال آنرا می دهد . این معامله به نسبت سهم فروشنده صحیح و نسبت به سهم بقیه وراث که اطلاع نداشته و قولنامه را امضا نکرده باشند ،به عنوان معامله فضولی تلقی و قابل ابطال است

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.