عوامل گسترش خشونت کدامند؟! (نگاهی به ریشه ها ی خشونت های خیابانی)

343647_196تلخیص و ترجمه: حبیب قربانی

کارشناسی ارشد مطالعات جهان

بر اساس تعریف سازمان سلامت جهانی، خشونت عبارت است از تهدید و یا استفاده از نیروی فیزیکی یا قدرت، نسبت به خود، دیگری و یا گروهی از انسان ها که می تواند در سطح خرد منجر به آسیب جسمی، روانی، مرگ و در سطح کلان باعث فساد و توسعه نیافتگی شود. خشونت مشکلی جهانی است که به سلامتی و تعادل جوامع آسیب می رساند. عوامل گوناگونی در بروز و گسترش خشونت تاثیر می گذارند. این عوامل عبارت اند از: نوع نگرش نسبت به جنسیت، سن و رابطه فرد با خانواده، اجتماع، گروه قومی، فرهنگی، مذهبی، کشور و منطقه ی  جغرافیایی زندگی. مزاحمت و نزاع های خیابانی، بدرفتاری با کودکان، کهنسالان و افراد کم توان، حرمت شکنی، خشونت های خانوادگی، جرایم جنسی، خشونت های گروهی و جنگ نمونه هایی از رفتار خشونت آمیز محسوب می شوند.

خشونت به اشکال مختلف طبقه بندی می شود. بر اساس نوع فعالیت ممکن است شامل: تجاوز جنسی، بد دهانی و بد رفتاری جنسی وغیره باشد. ممکن است خشونت همراه با فعالیت های دیگر واقع شود. مثلا در جنگ یا سرقت های به عنف، افرادی آسیب می بینند و یا یک بیمار روانی، باعث صدمه و آسیب به مردم شود. از نظرعلت، این پدیده ممکن است تحت تاثیر عواملی مانند مواد مخدر، الکل، فقر، فرهنگ، هیجانات و…قرار داشته باشد. از بعد پیامدهای رواج خشونت در جامعه می توان تقسیم بندی دیگری ایجاد کرد: خشونت هایی که باعث مرگ یا ناتوانی جسمی می شوند. همچنین می توان ازاین نظر که فعل خشونت به چه کسانی آسیب رسانده، آن را مورد بررسی قرار داد: خشونت نسبت به افراد، کودکان، اجتماعات، اقوام یا گروه های مذهبی و اقلیت که به صورت مزاحمت خیابانی، زد و خورد، تهدید، توهین، فحاشی و …، مشاهده می شود. افزون بر این با توجه به موقعیت مکانی که خشونت رخ می دهد می توان برای آن طبقه بندی دیگری در نظر گرفت: خشونت در خانواده، مدرسه، اماکن مذهبی، میتینگ های سیاسی، کف خیابان و غیره. در این یادداشت هدف بررسی برخی نظریه ها در باره ی خشونت خیابانی است.

تئوری های مختلف درباره ی خشونت های خیابانی وجود دارد که عبارتند از:  تئوری های عدم ثبات اقتصادی، گذار فرهنگی،  پیوند های نامتجانس،  فشار یا اجبار اجتماعی، فرصت های نابرابر، کنترل اجتماعی و درونی کردن ارزشها.

تئوری عدم ثبات اقتصادی توسط «تراشر» جرم شناس آمریکایی مطرح شده است. بر اساس این نظریه، عدم ثبات اقتصادی منجر به نابسامانی اجتماعی می شود. وقتی نهادهای سنتی مانند خانواده، مدرسه و یا مساجد به دلیل ناتوانی در تامین هزینه ها  یا عوامل دیگر نتوانند وظایف ذاتی خود را درانتقال فرهنگ و اقناع جوانان برای مدیریت رفتارهای هیجانی انجام دهند، نابسامانی شکل گرفته؛  نظم و ثبات اجتماعی از بین خواهد رفت. به عبارت دیگر نهادهایی که به طور سنتی وظیفه ایجاد نظم و ثبات اجتماعی را به عهده دارند باید بتوانند ضمن تامین هزینه های خود با ایجاد شور و نشاط و پرهیز از یک سویه نگری، به شکلی حد اکثری جوانان را جذب خود کرده و به آنها آموزش دهند چگونه می توان هیجانات را کنترل و به شیوه ای هنجارمند ابراز کرد.

این مشکل به خصوص در حاشیه ی شهرها و مناطق مهاجر نشین پر رنگ تر است. والدین مهاجرین از این که فرزندان شان را با فرهنگ جدید سازگار نمایند ناتوان هستند زیرا با فرهگ و سنت های محل جدید آشنا نیستند. ناتوانی والدین در آموزش فرزندان از طرفی و عدم حمایت نوجوانان و جوانان توسط نهادهای مانند مدرسه، مسجد و حتی اماکن ورزشی و هنری که کار انتقال فرهنگ و حفظ نظم و ثبات را بر عهده دارند از طرف دیگر موجب می شود جوانان جذب گروه هایی شوند که به نیازهای عاطفی و هیجانی آسان تر پاسخ می دهند. هیجان و شور و نشاط این گروه ها، که معمولا به بزهکاری نیز گرایش دارند موجب می شود فرد مزه مشارکت را بهتر چشیده و با رغبت بیشتری نسبت به مدرسه یا مسجد در آنها عضو شود. در نهایت افزایش نابسامانی اجتماعی گرایش به شکستن قواعد زندگی اجتماعی را افزایش داده و سبب رشد خشونت گرایی و نزاع های خیابانی می شود.

فرضیه ی دیگر که در تبیین خشونت های خیابانی مورد استفاده قرار می گیرد، فرضیه ی گذار فرهنگی است. براساس این نظریه در دوران معاصر، معنای همسایگی و مفاهیمی همچون «الجار ثم الدار» در زندگی اجتماعی رنگ باخته اند. آداب و رسوم و قواعد مربوط به روابط همسایه و هم محله ای ها به خصوص در مناطق فقیر نشین، دستخوش تغییر شده اند. روابط صمیمانه ی همسایه ها که قبلا باعث حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی می شد کاهش یافته است. ارزش ریس سفیدی و بزرگتری به شدت به حاشیه رانده شده و کسی به آن وقعی نمی نهد. در نتیجه این تغییرات کنترل اجتماعی بر رفتار جوانان در محلات کاهش یافته است.

افزون بر این در محلات حاشیه نشین، گروه هایی شکل  می گیرد که محور اصلی آن مشابهت در انجام برخی رفتارهای ضد اجتماعی است. هم مصرف بودن یا داشتن علاقه به انحرافات اجتماعی همراه با پرخاشگری، افراد را به داشتن گروه های خاص در محلات ترغیب نموده است تا بتوانند ضمن رضایت از رفاقت، در مواقع لزوم از هم حمایت کنند. باز هم ناتوانی نهادهایی همچون خانواده، مدرسه و مسجد در محلات در اقناع جوانان نسبت به قوانین اجتماع و شکل گیری گروه ها و باندهای خلافکار باعث تحریک جوانان به عبور از هنجارهای سنتی و قوانین اجتماعی و بروز خشونت می شود. طبق این تئوری بین جوانان طبقه متوسط، گرایش به هنجارشکنی کمتر است چون این خانواده ها می توانند رفتار فرزندان خود را در محیطی رضایب بخش کنترل کنند.

تئوری های فوق با نظریه «پیوند نامتجانس» تفاوت دارد. این نظریه خشونت و انحراف را به طبقه خاصی محدود نمی داند. بر اساس تئوری پیوند نامتجانس، رفتارهای مجرمانه بین تمام طبقات رایج است. جوانان نگرش ها و توانایی هایی که برای رفتار بزهکارانه نیاز دارند را از طریق پیوند و ارتباط با کسانی که حامل هنجارهای مجرمانه هستند؛ می آموزند. اساس و ماهیت این تئوری  این است که رفتار مجرمانه آموخته می شود. بخش اصلی یادگیری نیز در درون گروه های خصوصی ومحرمانه ی مهم شکل می گیرد. در این تئوری الگوهای که جوانان از شخصیت های محلی یا ملی انتخاب می کنند در پذیرش یا رد هنجارهای اجتماعی اهمیت می یابند.

تئوری «فشار اجتماعی» که توسط «رابرت کی مرتن» ارائه شده است، بر کمبود ابزار و وسایل رسیدن به اهداف در جامعه تاکید می کند. در هر جامعه اهداف و ارزش هایی مانند قدرت، ثروت و احترام، برای همه اهمیت دارد. برای رسیدن به این اهداف ابزاری وجود دارد که ممکن است همه به این ابزار دسترسی نداشته باشند. مثلا راه رسیدن قانونی به ثروت داشتن شغل یا به دست آوردن میراثی خوب است. حال اگر کسی این دو شانس را نداشته باشد، تحت فشار اجتماعی خود را به آب و آتش می زند به آن دست یابد. در نتیجه امکان بروز ناهنجاری و درگیری در جامعه گسترش می یابد.

تئوری کنترل اجتماعی بر این تاکید می کند که در ساخت های اجتماعی رو به زوال، جریان درونی شدن ارزش ها و هنجارها به خوبی صورت نمی گیرد. نهادهای مسئول نمی توانند اهمیت رعایت قواعد اجتماعی را به اعضای اجتماع آموزش دهند. از سوی دیگر، به دلیل ضعف دستگاه های نظارتی، زمینه ی مساعد برای رشد بزهکاری و انحرافات اجتماعی به ویژه خشونت رونق می یابد. بر اساس این نظریه، افراد به طور ذاتی گرایش دارند تخلف کنند زیرا تخلف کردن، دسترسی به اهداف را با زحمت کمتری محقق می سازد. هدف اصلی کسانی که مرتکب جرم و خشونت می شوند این است که می خواهند در سریع ترین زمان و به ساده ترین شکل خواسته های خود را محقق سازند. به باور طراحان این تئوری، انسان ها به طور یکسان هنجارها را نمی پذیرند. مشروعیت هنجارها برای همه یکسان نیست. کسانی که در شرایط اجتماعی سختی پرورش یافته اند نمی توانند به راحتی و بدون اجبار به ارزش ها و هنجارها پایبند باشند. بنابراین باید کنترل اجتماعی افزایش یافته و به تدریج رفتارهای بهنجار نهادینه شود. ضعف مکانیسم های قانونی کنترل رفتار باعث افزایش خشونت و نابهنجاری می شود.

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.