راههای ایجادآرامش در خانواده (۲)

راههای ایجادآرامش در خانواده (۲)

اگرخوانندگان و مخاطبان عزیزبه یادداشته باشنددرشماره قبل راههای ایجادآرامش درخانواده تاحدودی بیان شدو توضیح داده شدکه اگرمابخواهیم خانواده آرامی داشته باشیم ابتدابایدازخودمان شروع کنیم واینکه برای داشتن این آرامش وسلامت روان باید بعضی صفاتی که به بهداشت روانی مالطمه می زندراازخودمان دورکنیم وبرای رفع آنهابابرنامه، علمی وحساب شده تلاشکنیم دراین شماره به این ویژگیهاوصفات نامطلوب اشاره می شود:

۱-مقایسه ای بودن :آیاتفکرمقایسه ای دارید؟آیاعادت داریددر هرموقعیتی خودتان رابادیگران مقایسه کنید؟آیاعادت داریدزندگی خودرابادیگران مقایسه کنیدواگردراین مقایسه زندگی شمابالاتربوداحساس خوشبختی می کنیدواگرپایین بوداحساس حقارت؟وحاصل این مقایسه شماراخوشحال یاناراحت می کند.اگراینطوراست نگرشی که نسبت به خودتان داریددارای اشکال است.چون هرکدام ازمابه گونه ای خلق شده ایم،شرایط ژنتیکی ومحیطی زندگی ماهرکدام به گونه ای متفاوت بوده است ودلیلی نداردهمه مثل هم باشیم.درواقع این تفاوتها زیبایی واعجازخلقت است پس بهتره ازآنهالذت ببریم.

۲-نگران قضاوت دیگران بودن:تاحالادقت کردیدکه در دادن مهمانیهاوجشنهاچقدربه این فکرمی کنیدکه بایداین کاروآن کارراانجام دهم تاهمه خوششان بیایدوبگویندفلانی عجب مجلسی برپاکرده بود!ویادرموردسایررفتارهایتان چقدرریاوتظاهرمی کنیدتادیگران ازشما تعریف کنند،اگراینگونه است شمادردرون احساس ارزشمندی نمی کنیدواین دنیای بیرون است که به شمااحساس ارزشمندی می دهدیعنی هرچه خونه وماشین گرانتری داشته باشیداحساس ارزشمندی شمابالاترمی شود.پس تصویری که نسبت به خودمان داریم اشتباه است واگربه بهداشت روانی خودمی اندیشیم بایدخودمان باشیم نه قضاوت دیگران.

۳-چقدرازموفقیت دیگران خوشحال می شویدوازمشکلات آنهاناراحت!!اگراین ویژگی راداریدنشان دهنده تصویرخوب و صحیح ازخوداست ولی اگرنسبت به موفقیت دیگران حسادت می ورزیم ویاازشکست های دیگران خوشحال می شویم نشان می دهدتصویرصحیحی ازخودنداریم چون خودرادرمسابقه ای بادیگران احساس کرده ایم که اگربرنده شویم شادمانیم واگربازنده شویم ناراحت.درحالیکه ماخودمان هستیم ودیگران خودشان،مسابقه ای درمیان نیست .

۴-برنامه ریزی وانتخاب هدف درزندگی:بدون شک تعیین هدف برای زندگی وبرنامه ریزی متناسب باآن هدف می توانددرایجادآرامش فکری وروانی مابسیارتاثیرگذاروتعیین کننده باشد.زندگی بدون هدف مانندراهی می ماندکه معلوم نیست به کجامی رودوشباهت به قایقی داردکه بادآنراباخودبه هرکجابخواهد؛می برد.برنامه ریزی درست بمنزله نقشه راه است.اگرماهدف ومقصودمان رامشخص نمودیم ولی نقشه رسیدن به هدف راطراحی نکنیم بازهم سرانجامی نخواهدداشت .بهتراست تعیین اهداف مابه هدفهای بلندمدت وکوتاه مدت تقسیم گردد.وگام های علمی وعملی برای رسیدن به آن راترسیم نماییمدرصورت نیازبه راهنمایی بیشترمیتوانیدبامرکزمشاوره آفتاب تماس بگیرید.آرام باشیدوسعادتمند.

نویسنده: علیرضا حدادی – کارشناس ارشد مشاوره ومدرس دانشگاه

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.