کدام محمد؟

براستی ما کجا ایستاده ایم!؟ کدام محمد!؟ علاقه و ارادت مسلمانان و به ویژه شیعیان به ائمه سبب شده است تا آنها را بیش از پیش دست نیافتنی تر فرض نموده و در تحلیل رفتارها و تصمیمات آن بزرگواران بر خلاف ان...